Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 388)
 
7/2017
Czy wspólne polowanie przez 3 kolegów bez zezwoleń na odstrzałach indywidualnych, np. na bażanty, ale zgodnie z ustalonym przez zarząd harmonogramem polowań, gdzie polowanie jest zgłoszone do władz leśnych i samorządowych, wpisane w książkę ewidencji polowań oraz wykonanym sprawozdaniem z polowania zbiorowego, jest polowaniem zbiorowym czy polowaniem indywidualnym niezgodnym z regulaminem polowań? Czy polowanie indywidualne to 3 kolegów z zezwoleniami indywidualnymi i współpracujących ze sobą bez konieczności zgłaszania polowania jako zbiorowe?

7/2017
Gdzie określono warunki, jakie musi spełnić hodowca chartów. Mamy w obwodzie taką hodowlę, którą założyła osoba przyłapana przez nas na kłusownictwie. Niestety sprawa została umorzona. Obawiamy się, że charty będą służyły także do procederu nielegalnego wchodzenia w posiadanie zwierzyny.

7/2017
Statut PZŁ mówi o zawiadomieniu wszystkich członków m.in. o terminie walnego zgromadzenia koła na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Czy decyduje tu data otrzymania zawiadomienia czy też data nadania? Czy naruszenie tego terminu skutkuje nieważnością uchwał podjętych na tym walnym zgromadzeniu?

7/2017
Na terenie naszego miasta coraz częściej dochodzi do pojawiania się dzików w samym jego środku, a szczególnie w okolicy dworca. Burmistrz zwraca się do naszego koła, jednak nie jest to teren obwodu łowieckiego i nie mamy uprawnień do działania. Jak prawnie zastosować tu odstrzał redukcyjny? Kto zagospodaruje odstrzeloną zwierzynę? Nadmieniam, że dziki pozyskujemy w stu procentach w swoim obwodzie.

7/2017
Proszę o opinię prawną w sprawie odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Rolnik gospodaruje na ziemi, której jest właścicielem, oraz na gruntach wynajmowanych. Czy oprócz wniosku o zgłoszeniu szkody koło może wymagać okazania dokumentów stwierdzających, że jest on faktycznym i prawnym użytkownikiem szacowanych działek, np.: umowy najmu, wypisu z rejestru gruntów z mapką geodezyjną? Czy też wystarcza oświadczenie rolnika?

6/2017
Chciałbym odwołać się od uchwały walnego zgromadzenia o wykluczeniu mnie z koła do zarządu okręgowego. Czy muszę zrobić to za pośrednictwem zarządu koła czy też walnego zgromadzenia? A jeżeli walnego zgromadzenia, to czy to oznacza, że będę czekał rok na następne walne i nie wiem, czy to odwołanie będzie skuteczne? Jak wygląda ta procedura?

6/2017
W proponowanym porządku obrad walnego zgromadzenia znalazł się punkt: „Przedstawienie projektów uchwał WZ z możliwością dyskusji nad każdym punktem”. Przedstawiono nam pod głosowanie 15 punktów uchwał, o których dowiadywaliśmy się podczas czytania ich na walnym zgromadzeniu przez przewodniczącego. Projekty odczytane przez zarząd bardzo nas zaskakiwały i nie mieliśmy czasu na zapoznanie się z nimi w terminie wcześniejszym, co skutkowało ożywioną dyskusją. Czy takie działanie zarządu i przebieg walnego zgromadzenia są prawidłowe?

6/2017
Komisja Rewizyjna składa się u nas w kole z trzech członków. W zeszłym roku zmarł jeden z członków komisji. Podczas ostatniego zebrania odczytano nam sprawozdanie KR i poddano je pod głosowanie, co zostało głosami większości uczestników WZ zatwierdzone. Uważam, że w tym momencie KR nie była organem statutowym, ponieważ skład osobowy uległ zmniejszeniu z wymaganej statutowo liczby trzech członków. Dopiero na koniec WZ dokonaliśmy wyboru brakującego członka. Jak wygląda ocena prawna zaistniałej sytuacji?

5/2017
Na wniosek określonych w par. 56 ust. 2 Statutu PZŁ podmiotów Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad wnioskowane przez nie sprawy. Czy Zarząd ma prawo dokonywać merytorycznej oceny zasadności wniosku? Czy porządek obrad powinien zawierać punkty dotyczące wszystkich spraw, które będą rozpatrywane, czy wystarczy umieścić w porządku obrad jeden punkt, np. głosowanie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków?

5/2017
Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Po kilku dniach Zarząd Koła podjął uchwałę, cyt.: „w sprawie zatwierdzenia zasad wydawania odstrzałów indywidualnych”, w której jeden z punktów brzmi, cyt.: „odstrzał na bażanty koguty może otrzymać myśliwy, który posiada psa myśliwskiego ułożonego na ptactwo łowne”. W związku z powyższym pytanie brzmi, czy Zarząd Koła miał prawo podjąć taką uchwałę?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-388] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u