Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 392)
 
8/2017
W starostwie powiatowym prowadzone było postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę inwestycji znacząco, naszym zdaniem, prowadzącej do zubożenia naszego łowiska. Próbowaliśmy interweniować, starając się zablokować inwestycję, ale stwierdzono, że nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Jak to wygląda od strony prawnej?

8/2017
Czy można mieć w łowisku ambony myśliwskie zlokalizowane w taki sposób, że widać z nich także lizawki dla zwierzyny i czy wolno z nich dokonywać pozyskania zwierzyny?

8/2017
Moje pytanie dotyczy kwestii wyboru zarządu koła. Jednym ze sposobów jest wybór prezesa, a on dobiera sobie pozostały skład. Czy ten skład musi również zostać przegłosowany przez WZ – jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku, kiedy na WZ zaproponowany skład nie uzyska większości? Głosowanie tajne czy jawne?

8/2017
Postawiono na walnym zgromadzeniu wniosek o zwolnienie ze składki członkowskiej do koła członków zarządu koła. Głosowano na cały zarząd, podejmując uchwałę o treści: „Członkowie zarządu zostają zwolnieni z płatności rocznej składki członkowskiej na rzecz koła”. Zdaniem ZO PZŁ uchwała ta nie narusza Statutu PZŁ. Czy w tej sytuacji można mówić o naruszeniu statutu czy też nie?

7/2017
Czy wspólne polowanie przez 3 kolegów bez zezwoleń na odstrzałach indywidualnych, np. na bażanty, ale zgodnie z ustalonym przez zarząd harmonogramem polowań, gdzie polowanie jest zgłoszone do władz leśnych i samorządowych, wpisane w książkę ewidencji polowań oraz wykonanym sprawozdaniem z polowania zbiorowego, jest polowaniem zbiorowym czy polowaniem indywidualnym niezgodnym z regulaminem polowań? Czy polowanie indywidualne to 3 kolegów z zezwoleniami indywidualnymi i współpracujących ze sobą bez konieczności zgłaszania polowania jako zbiorowe?

7/2017
Gdzie określono warunki, jakie musi spełnić hodowca chartów. Mamy w obwodzie taką hodowlę, którą założyła osoba przyłapana przez nas na kłusownictwie. Niestety sprawa została umorzona. Obawiamy się, że charty będą służyły także do procederu nielegalnego wchodzenia w posiadanie zwierzyny.

7/2017
Statut PZŁ mówi o zawiadomieniu wszystkich członków m.in. o terminie walnego zgromadzenia koła na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Czy decyduje tu data otrzymania zawiadomienia czy też data nadania? Czy naruszenie tego terminu skutkuje nieważnością uchwał podjętych na tym walnym zgromadzeniu?

7/2017
Na terenie naszego miasta coraz częściej dochodzi do pojawiania się dzików w samym jego środku, a szczególnie w okolicy dworca. Burmistrz zwraca się do naszego koła, jednak nie jest to teren obwodu łowieckiego i nie mamy uprawnień do działania. Jak prawnie zastosować tu odstrzał redukcyjny? Kto zagospodaruje odstrzeloną zwierzynę? Nadmieniam, że dziki pozyskujemy w stu procentach w swoim obwodzie.

7/2017
Proszę o opinię prawną w sprawie odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Rolnik gospodaruje na ziemi, której jest właścicielem, oraz na gruntach wynajmowanych. Czy oprócz wniosku o zgłoszeniu szkody koło może wymagać okazania dokumentów stwierdzających, że jest on faktycznym i prawnym użytkownikiem szacowanych działek, np.: umowy najmu, wypisu z rejestru gruntów z mapką geodezyjną? Czy też wystarcza oświadczenie rolnika?

6/2017
Chciałbym odwołać się od uchwały walnego zgromadzenia o wykluczeniu mnie z koła do zarządu okręgowego. Czy muszę zrobić to za pośrednictwem zarządu koła czy też walnego zgromadzenia? A jeżeli walnego zgromadzenia, to czy to oznacza, że będę czekał rok na następne walne i nie wiem, czy to odwołanie będzie skuteczne? Jak wygląda ta procedura?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-392] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u