Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 429)
 
11/2018
Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale, która zobowiązywała myśliwych do udziału w co najmniej 50% zaplanowanych polowań zbiorowych na dziki na dany sezon łowiecki. Po zakończeniu sezonu zarząd podjął kolejną uchwałę o tym, że wobec myśliwych, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, zostaną zastosowane sankcje w postaci otrzymania odstrzału na rogacze dopiero po 1 lipca. Czy zarząd koła w zaistniałej sytuacji mógł podjąć takie uchwały?

11/2018
Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego odbycia. Czy zarząd koła ma obowiązek zawiadomienie to wysyłać listem poleconym oraz czy w tym względzie brana jest pod uwagę data nadania czy data otrzymania korespondencji. Dodatkowo, czy zawiadomienie jednego czy dwóch członków koła w terminie krótszym od wymaganego statutem, np. 13 czy 12 dni przed walnym, skutkuje uchyleniem przez zarząd okręgowy podjętych uchwał?

11/2018
Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym planie łowieckim zatwierdzony limit odstrzału poszczególnych gatunków zwierzyny grubej, mogę w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału większą liczbę?

11/2018
Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym samym utracił on członkostwo w kole. Po około miesiącu złożył pisemne oświadczenie o cofnięciu pisma o rezygnacji. Ówczesny zarząd koła pouczył go, że wymagana jest ponowna procedura przyjęcia do koła, łącznie z opłaceniem wpisowego. Myśliwy na to nie przystał, lecz mimo to corocznie otrzymywał upoważnienia do wykonywania polowania jako osoba zaprzyjaźniona z kołem. Po 11 latach powtórnie zwrócił się o przyjęcie do koła. Pismo o przyjęcie do koła poprzedzone było szeregiem skarg wnoszonych do różnych instytucji na poprzedni zarząd koła, a dotyczących odmowy powtórnego jego przyjęcia z pominięciem obowiązujących procedur. Obecny zarząd koła przyjął tego myśliwego jako członka macierzystego z pominięciem wpisowego. Czy tego rodzaju postępowanie zarządu koła było prawidłowe?

10/2018
Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą liczbę spraw moje koło łowieckie podjęło decyzję o wynajęciu dodatkowo dwóch osób do szacowania szkód. Nie są one członkami koła ani myśliwymi, natomiast pełnią funkcje biegłych sądowych. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoby będące biegłymi sądowymi mogą dokonywać szacowania szkód w imieniu koła w nowych uwarunkowaniach prawnych?

10/2018
Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

10/2018
Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze, najprawdopodobniej w okresie rui. Czy w takim przypadku koło łowieckie zobowiązane jest do oszacowania strat i wypłaty odszkodowania?

10/2018
Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy zgodnie z nowymi przepisami złożyli oświadczenia lustracyjne. Czy członek komisji, który w niej pozostał, także powinien złożyć takie oświadczenie?

10/2018
W tym roku łowczy okręgowy zażądał preliminarza budżetowego jako załącznika do sprawozdania z walnego zgromadzenia członków naszego koła, pod rygorem unieważnienia walnego zgromadzenia, mimo że w statutowym terminie otrzymał protokół z walnego zgromadzenia wraz z podjętymi uchwałami, wśród których znajdowała się ta mówiącą o przyjęciu przez walne preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2018/2019. Czy łowczy okręgowy miał prawo żądać szczegółowego preliminarza mimo otrzymanych dokumentów?

9/2018
Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje mu to zaliczone?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-410][411-420][421-429] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u