Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 420)
 
9/2018
Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje mu to zaliczone?

9/2018
Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

9/2018
Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?

9/2018
Zarząd okręgowy PZŁ uchylił decyzję zarządu koła o przyjęciu w poczet członków kilku myśliwych. Decyzja ta została dostarczona zainteresowanym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia wyborczego, które jednak zadecydowało o dopuszczeniu tych myśliwych do głosowania. Spowodowało to, że w głosowaniu brały udział osoby nienależące do koła. Czy takie głosowanie i walne zgromadzenie jest ważne?

9/2018
Według nowej ustawy właściciel gruntu może wyłączyć swoją nieruchomość z obwodu łowieckiego lub ustanowić na niej zakaz wykonywania polowania. W imieniu zarządu naszego koła zwracamy się z pytaniem, czy w takich sytuacjach należne jest odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych?

8/2018
Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

8/2018
Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego członków. Zarząd koła negatywnie rozpatrzył złożony wniosek i podjął uchwałę o nieprzyjęciu go do koła. Zainteresowany od uchwały tej odwołał się do walnego zgromadzenia. Podczas zebrania prowadzący stwierdził, że zainteresowany nie został na to walne zgromadzenie zaproszony i poprosił go o opuszczenie sali obrad, co ten uczynił. W momencie rozpatrywania odwołania w sprawie nieprzyjęcia do koła prowadzący odczytał powody odmowy przyjęcia, a zainteresowany nie został zaproszony do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, mimo że był na korytarzu przed salą obrad. Nie odczytano nawet jego odwołania. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia go do koła, w wyniku którego walne zgromadzenie większością głosów odrzuciło ten wniosek. Czy takie postępowanie na walnym zgromadzeniu było właściwe?

8/2018
Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne zostanie nam niebawem narzucony odstrzał sanitarny. Jakie są prawne uwarunkowania wykonywania takiego odstrzału i reguły postępowania z tuszami odstrzelonych dzików? Prosimy również o informację, jak postępować, wypłacając gratyfikację przysługującą z tego tytułu, oraz jakie są możliwości uzyskania dni wolnych od pracy.

8/2018
Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego chcielibyśmy zapytać o to, kto i na jakich zasadach może pełnić funkcję strażnika łowieckiego w kole oraz jakie przysługują mu z tego tytułu uprawnienia i obowiązki?

8/2018
Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w celu wybrania nowego prezesa. Zgłoszono także osobę byłego prezesa. Gdy zapytano go o wyrażenie zgody, oświadczył, że przyczyny, z powodu których złożył rezygnację, ustały i wyraża zgodę na kandydowanie. Zgłoszono więc dwóch kandydatów, spośród których wybrany został były prezes. Prosimy o zajęcie stanowiska, czy opisana sytuacja nie narusza obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym czy wybór został dokonany prawidłowo?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-410][411-420] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u