Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 1/2017
 
Pytanie:
Czy zarząd koła ma prawo na podstawie par. 43 pkt 2 Statutu PZŁ do skreślenia z listy członków kolegi za zaprzestanie pełnienia funkcji skarbnika koła i nierozliczenie się z pieniędzy koła w ciągu dwóch lat od momentu przekazania dokumentów i pieniędzy nowemu skarbnikowi?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Skreślenie z listy członków przez zarząd koła następuje obligatoryjnie w dwóch przypadkach, tj. dobrowolnego wystąpienia z koła albo utraty członkostwa w Zrzeszeniu. Z kolei fakultatywne działanie zarządu polegające na skreśleniu z listy członków koła następuje, jeżeli jego członek zalega z zapłatą składek lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie to może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie. Takie przesłanki, jak zaprzestanie pełnienia funkcji skarbnika koła czy też niedokonanie rozliczenia się z pieniędzy koła ze swoim następcą, nie mogą stanowić podstawy do skreślenia z listy członków koła. Przepis par. 43 ust. 2 Statutu PZŁ odnosi się wyłącznie do składek i opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie koła. W przedmiotowej sprawie będziemy mieli raczej do czynienia z roszczeniem cywilnym, a być może również (nie znamy tu okoliczności sprawy) ze sprawą karną. Zobowiązanie finansowe wobec koła nie jest tu zaległością wynikającą z uchwały walnego zgromadzenia koła, która jednocześnie dotyczyłaby wszystkich członków koła. Pozostaje zatem zwrócenie się do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości oraz po dokonaniu analizy zgodności stanu faktycznego (którego Czytelnik nie przedstawił) z obowiązującym statutem rozważenie wykluczenia z koła przez walne zgromadzenie, jeżeli będą zachodzić ku temu przesłanki określone w par. 44 Statutu PZŁ.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u