Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 1/2017
 
Pytanie:
Proszę o przedstawienie interpretacji polowania indywidualnego z psem na dziki. W moim kole, jak i w innych kołach sąsiadujących są kwestie sporne, więc chcąc zachować dobre stosunki koleżeńskie, proszę o interpretację i zaangażowanie „Łowca Polskiego” w tę sprawę, co na pewno rozwieje wątpliwości. Jak zatem wygląda sprawa polowania indywidualnego z psem na dziki?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Definicję polowania zawiera art. 4 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, który stanowi, że polowanie oznacza: 1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, 2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – zmierzające do wejścia w jej posiadanie. Jednocześnie par. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz określa, że polowaniem indywidualnym jest polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim. Przy czym polowanie indywidualne nie może odbywać się z użyciem naganki lub podkładacza z psem. Przepis zatem wyraźnie wyłącza naganiaczy oraz podkładacza z psem, nie zaś myśliwego z psem. Należy tu rozróżnić dwie odrębne legalne definicje myśliwego i podkładacza z psem. Myśliwym jest osoba fizyczna uprawniona do wykonywania polowania, a podkładaczem z psem w rozumieniu tegoż rozporządzenia jest myśliwy pędzący zwierzynę z psem lub psami w miocie. Oczywiste jest, że podczas polowania indywidualnego nie mamy do czynienia z miotem, którego definicję też określa to rozporządzenie. Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska, polowanie z psami lub naganką może odbywać się od 1 października do 31 stycznia. Przepis ten nie odnosi się do polowań wyłącznie zbiorowych czy też wyłącznie polowań indywidualnych. Stanowi o polowaniu jako takim, a zatem należy to odnosić zarówno do polowania indywidualnego, jak też do polowania zbiorowego. Minister wyłączył z tego ograniczenia czasowego polowania z psami lub naganką na ptactwo łowne, z psami lub naganką na drapieżniki oraz poszukiwanie postrzałka z psem na otoku. W przepisie tym doprecyzowano także, że jeżeli 1 października przypada na dzień następny po dniu wolnym od pracy, to okres polowań z psami lub naganką, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozpoczyna się pierwszego z dni wolnych od pracy bezpośrednio przed 1 października. Jeżeli natomiast 31 stycznia przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, to okres polowań z psami lub naganką, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kończy się ostatniego dnia wolnego od pracy z dni następujących bezpośrednio po 31 stycznia. Przy określaniu rozpoczęcia i zakończenia okresu polowań z psami lub naganką, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta, określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy, oraz soboty.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u