Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 2/2017
 
Pytanie:
Komisja rewizyjna, stawiając na walnym zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, wnioskowała również o jego przegłosowanie w sposób tajny. Czy komisja rewizyjna może wnioskować o tajne głosowanie? Czy każdy członek koła na walnym zgromadzeniu może zgłosić taki lub inny wniosek? Czy gdyby taki wniosek był głosowany, to decyduje zwykła większość? Wniosek taki, według zarządu koła, należy zgłosić 14 dni przed walnym zgromadzeniem zarządowi koła, który zdecyduje, czy umieścić go w porządku obrad, czy nie. Jakie wnioski może wnosić członek na WZ w związku z umieszczeniem w programie walnego zgromadzenia punktu „wolne wnioski”?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Oczywiście w przedmiotowej sprawie zarząd koła jest w błędzie. Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy m.in. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła oraz składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła. W przeważającej mierze uchwały podejmowane przez organy koła podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowania tajnego wymagają jedynie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków organów koła oraz wykluczenia członka z koła. Nie oznacza to, że głosowanie nad absolutorium wymaga wyłącznie głosowania jawnego. Wniosek komisji rewizyjnej koła w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła może zgłosić wyłącznie komisja rewizyjna. Takiego uprawnienia nie mają inni członkowie koła. Inną kwestią jest sposób głosowania. Jeżeli wniosek o tajne głosowanie będzie złożony przez 1/3 członków obecnych podczas obrad walnego zgromadzenia koła, powinien skutkować przyjęciem procedury głosowania tajnego. Jest to sposób głosowania, w związku z czym nie ma żadnych podstaw, aby wypełniać tu procedurę złożenia wniosku o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, o której mowa w par. 57 Statutu PZŁ. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego koła.
Jeżeli natomiast chodzi o punkt porządku obrad zatytułowany „wolne wnioski”, to należy tu przypomnieć, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w tych sprawach, które zostały ujęte w porządku obrad. Punkt ten może mieć charakter informacyjny, a wnioski stanowić opinię bądź informację członka koła, zaprezentowaną pozostałym kolegom. W innym przypadku, jeżeli w punkcie tym miałyby znaleźć się sprawy wymagające głosowania, to muszą one być dokładnie sprecyzowane.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u