Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 2/2017
 
Pytanie:
W naszym kole jeden z naszych członków uległ wypadkowi i porusza się na wózku inwalidzkim. Uczestniczy on nadal bardzo aktywnie w życiu koła, w tym bez problemu uczestniczy w polowaniach indywidualnych. Czy może jednak brać od strony prawnej udział w polowaniu zbiorowym prowadzonym metodą tradycyjną?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zgodnie z par. 17 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, na polowaniu zbiorowym strzał może nastąpić jedynie z pozycji stojącej. Ograniczenie to nie dotyczy strzałów z ambon, jednak tu mamy pytanie o tradycyjne polowania zbiorowe. Analiza aktu wykonawczego do ustawy Prawo łowieckie regulującego materię wykonywania polowania nie pozwala na dopuszczenie do wykonywania polowania zbiorowego osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zatem w czasie polowania zbiorowego (ale nie polowania zbiorowego z ambon) myśliwy podczas strzału musi przyjąć pozycję stojącą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że omawiana regulacja została zawarta w rozdziale pt. „Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach”. Oznacza to, że wymóg określony rozporządzeniem jest ściśle skorelowany z bezpieczeństwem na polowaniu. Pocisk wystrzelony przez osobę siedzącą na wózku inwalidzkim ma inny tor lotu niż w wypadku strzału z pozycji stojącej i stwarza większe zagrożenie dla innych uczestników polowania. Z tych samych względów, zgodnie z par. 17 pkt 3 rozporządzenia, nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu. Przedmiotowa regulacja nie wyklucza możliwości polowania przez osoby niepełnosprawne, mogą one bowiem nadal polować indywidualnie, co zostało opisane. Warto także zauważyć, że w wypadku myśliwych poruszających się na wózkach inwalidzkich dochodzi do pewnego konfliktu interesów – prawa do uczestniczenia w polowaniu zbiorowym z koniecznością zapewnienia bezpiecznego polowania. Ważąc te interesy z oczywistych względów pierwszeństwo należy przyznać przepisom mającym na celu zapewnienie bezpiecznego wykonywania polowania i tym samym ochronę życia i zdrowia zarówno osób wykonujących polowanie, jak i osób postronnych.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u