Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 3/2017
 
Pytanie:
Czy koło łowieckie jest organizacją społeczną? Chcielibyśmy być dopuszczeni do postępowania administracyjnego prowadzonego przez RDOŚ, nie wiemy jednak, czy prawnie jest to możliwe.
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Uważam, że odpowiedź powinna być twierdząca. Art. 5 par. 2 pkt 5 k.p.a. jednoznacznie definiuje organizację społeczną. Zgodnie z tą definicją, ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organizacjach społecznych, rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele definicji, w których sprecyzowano cechy, jakie organizacja musi posiadać, aby była uznana za organizację społeczną. Autorzy podają następujące cechy organizacji społecznych: trwałe zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych, działające w formie prawnej przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązujące, niewchodzące w skład aparatu państwa, posiadające cel o charakterze społecznym. W kwestii tej wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 12 grudnia 2005 r. (II OPS 4/05). W uchwale tej NSA określił cechy wspólne dla podmiotów wymienionych w art. 12 Konstytucji RP, stwierdzając, że są to organizacje obejmujące wyodrębniony zespół osób, oparte na dobrowolności przynależności do nich. Do organizacji tych odnosi się właściwy zespół przepisów określających ich strukturę, zakres praw i obowiązków stanowiących o ich organizacyjnej odrębności i samodzielności. Działalność i cele organizacji są określone przede wszystkim statutem i muszą pozostawać w zgodzie z celami państwa. Organy tych organizacji pochodzą z wyboru tych, którzy te organizacje tworzą. I wreszcie organizacje te pozostają pod kontrolą lub nadzorem organów władzy publicznej.
Pozycja prawna kół łowieckich w Polsce jest wyznaczona przez ustawę z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie oraz Statut Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 32 ust. 3 wymienionej ustawy, Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. Z tego przepisu wynika, że status prawny kół łowieckich jest wyznaczony przez ustawę oraz Statut PZŁ. Art. 33 i 33a Prawa łowieckiego także odnoszą się do kół łowieckich i stanowią m.in., że koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Dalej ustawa stanowi, że koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania oraz że koło łowieckie powinno liczyć co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Zatem koło łowieckie jest organizacją obejmującą wyodrębniony zespół osób, w której członkostwo jest dobrowolne, do której odnosi się właściwy zespół przepisów określających jej strukturę oraz zakres praw i obowiązków. Ponadto, koło łowieckie działa na podstawie statutu. Organy koła pochodzą z wyboru tych, którzy tę organizację tworzą. Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, natomiast nadzór nad kołami sprawuje Polski Związek Łowiecki. Zgodnie z wyrokiem NSA z 6 maja 1998 r. o sygn. IV SA 898/96, w ujęciu art. 5 par. 2 pkt 5 k.p.a. organizacjami społecznymi są te organizacje obywatelskie, które mają charakter korporacyjny. Koło łowieckie jest taką organizacją obywatelską, która stanowi zrzeszenie osób, mające na celu realizację określonych zadań. Jest to więc kolejny argument przemawiający za przyjęciem, że koła łowieckie są organizacjami społecznymi i powinny zostać uznane za organizacje społeczne w rozumieniu k.p.a.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u