Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 3/2017
 
Pytanie:
Na początku listopada ubiegłego roku przewodniczący komisji rewizyjnej złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji w naszym kole łowieckim. Ile czasu zarząd koła ma na zwołanie nadzwyczajnego walnego, aby uzupełnić skład komisji rewizyjnej? Czy zarząd koła łowieckiego może przyjmować nowych członków mimo braku komisji rewizyjnej oraz wniesionego pisemnego sprzeciwu ponad połowy członków koła?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Nie ma potrzeby zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli rezygnacja ta nie została stwierdzona przez walne zgromadzenie koła. W wypadku braku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji przez walne zgromadzenie nadal będziemy mieli do czynienia z organem statutowym. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji zwołuje on posiedzenie komisji, na którym przyjmuje się złożoną rezygnację i komisja dokonuje spośród siebie wyboru nowego przewodniczącego. Jeżeli z pracy w komisji zrezygnował jej przewodniczący, to pozostali członkowie powinni wybrać spośród siebie przewodniczącego. W sytuacji rezygnacji w ogóle z pracy w komisji rewizyjnej przez któregoś z jej członków komisja rewizyjna wnioskuje do zarządu koła o umieszczenie sprawy wyborów uzupełniających podczas obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W wypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
W wypadku, kiedy nie doszło do stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji, (takie stwierdzenie mogłoby mieć miejsce w przypadku rezygnacji złożonej podczas walnego zgromadzenia koła), nie można mówić, że nie ma komisji rewizyjnej. Taki organ nadal funkcjonuje. Z pytania nie wynika, w jakich okolicznościach doszło do owej rezygnacji. O braku organu mówilibyśmy w sytuacji zmniejszenia się liczby członków komisji rewizyjnej poniżej wymaganej liczby statutowej, tj. trzech – np. w wypadku śmierci jednego z członków trzyosobowej komisji rewizyjnej. Tutaj taka sytuacja nie miała miejsca, zatem zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest działaniem zbędnym. Warto przy tym temacie przypomnieć, że komisja rewizyjna ma prawo kontrolować nie tylko działania zarządu koła łowieckiego. Należy podkreślić – jest to organ kontrolny walnego zgromadzenia. Komisja rewizyjna ma prawo kontrolować całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
Jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych członków do koła, to poza wyjątkiem dotyczącym odwołania od uchwały zarządu odmawiającej przyjęcia do koła do walnego zgromadzenia jest to wyłączna prerogatywa zarządu koła. Nie ma zatem związku między działaniem zarządu w tym zakresie a funkcjonowaniem komisji rewizyjnej koła.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u