Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 5/2017
 
Pytanie:
Nasze koło łowieckie podpisało umowę dzierżawy obwodu łowieckiego, w której znalazł się zapis obligujący nas do przedkładania staroście wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, rocznego planu łowieckiego oraz informowania o wszelkich ich zmianach w terminie 14 dni od ich zatwierdzenia. Czy taki zapis w umowie jest zgodny z prawem i jakie mogą być skutki dla koła, jeśli nie wywiążemy się z tego warunku umowy?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Ustalając treść zobowiązań umownych należy pamiętać, że choć ustawodawca w art. 3531 k.c. przewidział zasadę swobody umów, to jednak zastrzegł od razu, że treść lub cel kreowanego stosunku prawnego nie może sprzeciwiać się jego właściwości, ustawie ani zasadom współżycia społecznego [art. 3531 k.c. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego].
Zatem treść i cel stosunku prawnego nie mogą być sprzeczne z ustawą, co w praktyce oznacza, że nie mogą być sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez względu na to, czy mają one rangę ustawową, czy też nie. Regulacja ustawowa nie może być zmieniona wolą stron. Ustawodawca jednoznacznie określił udział podmiotów w procesie tworzenia i zatwierdzania planów łowieckich. I tak, na przykład nałożenie na dzierżawcę obowiązku przedkładania staroście wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, rocznego planu łowieckiego oraz informowanie o wszelkich ich zmianach w terminie 14 dni od ich zatwierdzenia jest działaniem niezgodnym z ustawą. Kompetencji uzyskiwania informacji w powyższym zakresie ustawodawca nie przewidział zarówno w stosunku do rady gminy, jak też starosty. Co istotne, wystarczy, że sprzeczne zapisy możliwe będą do interpretowania z pozornie zgodnych z prawem zapisów umownych (wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2002 r., sygnatura III CKN 801/00).
W przypadku wskazanym wyżej zastosowanie znajduje art. 58 k.c., który przewiduje nieważność takiej części umowy [art. 58 par. 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. par. 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. par. 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana].
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u