Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 5/2017
 
Pytanie:
Na wniosek określonych w par. 56 ust. 2 Statutu PZŁ podmiotów Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad wnioskowane przez nie sprawy. Czy Zarząd ma prawo dokonywać merytorycznej oceny zasadności wniosku? Czy porządek obrad powinien zawierać punkty dotyczące wszystkich spraw, które będą rozpatrywane, czy wystarczy umieścić w porządku obrad jeden punkt, np. głosowanie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Statut w par. 55 określa jednoznacznie, jaki organ koła zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie – jest to zarząd koła. To właśnie zarząd określa porządek walnego zgromadzenia. Oczywiście 1/3 członków koła ma prawo zawnioskować o wniesienie nowych spraw do porządku obrad. W tym przypadku zarząd działa nie z własnej inicjatywy, tylko realizując wniosek 1/3 ogólnej liczby członków koła. Wniosek powinien wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Jeżeli taki wniosek miałby wywoływać bezprawność, to zarząd koła nie powinien takiego wniosku uwzględnić. W tym zakresie zarząd koła ma prawo weryfikacji takiego wniosku. Oczywiście decyzja zarządu koła podlega kontroli. Właściwy zarząd okręgowy w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi ma prawo zweryfikowania rozstrzygnięcia zarządu koła i sposobu zwołania walnego zgromadzenia.
Przypomnieć należy, że walne zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały jedynie w tych sprawach, które zostały objęte porządkiem obrad, z wyjątkiem określonym w par. 59 Statutu PZŁ. Za niedopuszczalne należy uznać rozwiązanie zawarte w pytaniu czytelnika. Porządek obrad powinien jasno i precyzyjnie określać sprawy, które zostaną rozstrzygnięte przez walne zgromadzenie. Punkt porządku obrad o charakterze ogólnym, o ile zawierałby podpunkty z wyszczególnieniem konkretnych projektów uchwał, byłby rozwiązaniem właściwym. Zatem uchwały podjęte przez walne zgromadzenie koła, jeżeli nie były ujęte w porządku obrad, powinny zostać uchylone w trybie nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w par. 59 Statutu PZŁ.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u