Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 6/2017
 
Pytanie:
Komisja Rewizyjna składa się u nas w kole z trzech członków. W zeszłym roku zmarł jeden z członków komisji. Podczas ostatniego zebrania odczytano nam sprawozdanie KR i poddano je pod głosowanie, co zostało głosami większości uczestników WZ zatwierdzone. Uważam, że w tym momencie KR nie była organem statutowym, ponieważ skład osobowy uległ zmniejszeniu z wymaganej statutowo liczby trzech członków. Dopiero na koniec WZ dokonaliśmy wyboru brakującego członka. Jak wygląda ocena prawna zaistniałej sytuacji?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Należy przyznać rację Czytelnikowi. Zgodnie z § 68 ust. 2 Statutu PZŁ, skład komisji rewizyjnej liczy od 3 do 5 osób. Jeśli skład komisji rewizyjnej w trakcie kadencji – na skutek śmierci jej członka – będzie mniejszy niż 3 osoby, komisja automatycznie traci zdolność do podejmowania uchwał, a co za tym idzie, nie może zgodnie z § 70 pkt 5 Statutu PZŁ złożyć wniosku o absolutorium. W takim wypadku jedyną możliwością uzupełniania składu komisji rewizyjnej jest zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i wybór kolejnej osoby na miejsce osoby, która zmarła, a tym samym zaprzestała pełnienia funkcji. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku, kiedy członek komisji rewizyjnej np. zrezygnuje z pełnionej funkcji lub zostanie zawieszony w prawach członka przez sąd łowiecki. Wówczas komisja rewizyjna będzie dalej organem statutowym do czasu stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji przez taką osobę przez walne zgromadzenie. Wtedy nie byłoby potrzeby zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a jedynie dokonanie wyboru uzupełniającego na walnym zgromadzeniu, na którym przyjmie ono do wiadomości zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka komisji rewizyjnej. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na zapis § 68 pkt 4 Statutu PZŁ. Przepis ten daje możliwość umieszczenia punktu dotyczącego wyborów uzupełniających w przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji z pominięciem terminów dotyczących umieszczania spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Dzięki temu na tym samym walnym zgromadzeniu, na którym stwierdzono zaprzestanie pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, można dopisać punkt dotyczący wyborów uzupełniających oraz je przeprowadzić. Podkreślić należy, że tylko komisja rewizyjna może wnioskować o podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła, zatem w przytoczonym przez Czytelnika stanie faktycznym należało najpierw przeprowadzić wybory uzupełniające na zwołanym wcześniej nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i dopiero wtedy komisja rewizyjna mogła działać jako organ statutowy.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u