Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 6/2017
 
Pytanie:
W proponowanym porządku obrad walnego zgromadzenia znalazł się punkt: „Przedstawienie projektów uchwał WZ z możliwością dyskusji nad każdym punktem”. Przedstawiono nam pod głosowanie 15 punktów uchwał, o których dowiadywaliśmy się podczas czytania ich na walnym zgromadzeniu przez przewodniczącego. Projekty odczytane przez zarząd bardzo nas zaskakiwały i nie mieliśmy czasu na zapoznanie się z nimi w terminie wcześniejszym, co skutkowało ożywioną dyskusją. Czy takie działanie zarządu i przebieg walnego zgromadzenia są prawidłowe?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zasadą wyrażoną w Statucie PZŁ jest, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z przepisami statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad (§ 59 Statutu PZŁ). Przypominam, że porządek obrad uchwalany jest przez zarząd koła. Podanie w porządku obrad punktu „przedstawienie projektów uchwał WZ z możliwością dyskusji nad każdym punktem” nie czyni zadość przytoczonemu przepisowi statutu i tak sformułowany punkt porządku obrad nie upoważnia walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał. Opisany punkt porządku obrad należy uznać za nieporozumienie, gdyż walne zgromadzenie koła może przewidywać jedynie podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji. Przesłany porządek obrad na tyle powinien precyzować określony punkt, aby członkowie koła, otrzymując zawiadomienie o walnym zgromadzeniu, wiedzieli, w jakich konkretnych sprawach podejmowane będą uchwały. Oczywiście zalecane jest, aby zarząd koła, który ustala porządek obrad, przesłał jednocześnie członkom koła projekty uchwał. Nie jest to jednak obowiązek wynikający bezpośrednio ze Statutu PZŁ, a jedynie sprawa organizacyjna, która może skrócić czas trwania walnego zgromadzenia. Istotne jest to, że członkowie walnego zgromadzenia mogli zgłaszać swoje propozycje do poszczególnych projektów uchwał, nie ma zaś obowiązku zaznajomienia się wcześniej z tymi projektami. Jeżeli natomiast (co trudno jednoznacznie wywnioskować z pytania) członkowie koła nie wiedzieli wcześniej, jakich spraw mają dotyczyć projekty uchwał, nie zostało to bowiem ujęte w porządku obrad, to znajduje w tej sytuacji uzasadnienie podjęcie działań w trybie nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy i uchylenie wadliwie podjętych uchwał.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u