Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 6/2017
 
Pytanie:
Chciałbym odwołać się od uchwały walnego zgromadzenia o wykluczeniu mnie z koła do zarządu okręgowego. Czy muszę zrobić to za pośrednictwem zarządu koła czy też walnego zgromadzenia? A jeżeli walnego zgromadzenia, to czy to oznacza, że będę czekał rok na następne walne i nie wiem, czy to odwołanie będzie skuteczne? Jak wygląda ta procedura?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku: 1) nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu PZŁ bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła; 2) gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej. Oczywiście władnym dokonania wykluczenia członka z koła jest walne zgromadzenie. Należy tu pamiętać, że o umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się za potwierdzeniem odbioru. Trudno ocenić skuteczność odwołania, nie są bowiem znane żadne przesłanki, które chciałby podnieść zainteresowany w swoim odwołaniu. Niezależnie od tego odwołanie przysługuje każdemu. Czytelnik nie wskazał też przyczyny wykluczenia, ale jeżeli mielibyśmy do czynienia z przyczyną określoną w pkt 1, to zarząd koła może zawiesić wykluczonego w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania. Jest to instrument, który ma zapobiec dalszemu naruszaniu prawa w przypadku wniesienia odwołania, co skutkuje wstrzymaniem wykonania uchwały o wykluczeniu. Zgodnie z § 171 ust. 1 Statutu PZŁ, od uchwały walnego zgromadzenia koła podjętej, jak w tym przypadku, w I instancji, odwołanie przysługuje do zarządu okręgowego. Oczywiście odwołanie należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Statut PZŁ wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła. Zatem nie będzie musiał Czytelnik czekać do najbliższego walnego zgromadzenia. W tym jednym przypadku statut nie wskazuje dla zarządu koła takich uprawnień, jak w stosunku do innych organów podejmujących uchwały. Stąd zarząd koła pełni tu wyłącznie rolę pośrednika, przekazując uchwałę do zarządu okręgowego. W innych przypadkach, np. uchwały podjętej przez okręgową radę łowiecką, w I instancji odwołanie powinno być przedmiotem posiedzenia tego organu, gdyż okręgowa rada łowiecka może np. nie uwzględnić odwołania lub też uwzględnić odwołanie i dokonać reasumpcji swojej uchwały. Jak bowiem stanowi Statut PZŁ, organ, który podjął uchwałę, uznając, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni uchwałę zaskarżoną. Tu zarząd koła odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie przekazuje zarządowi okręgowemu bez zbędnej zwłoki. Poza uzasadnionymi przypadkami organ odwoławczy rozpatruje odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy: 1) odwołania nie uwzględnia; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę; 3) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania; 4) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty. Uchwała podjęta w trybie odwoławczym przez zarząd okręgowy w sprawie Czytelnika będzie prawomocna.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u