Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2017
 
Pytanie:
Proszę o opinię prawną w sprawie odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Rolnik gospodaruje na ziemi, której jest właścicielem, oraz na gruntach wynajmowanych. Czy oprócz wniosku o zgłoszeniu szkody koło może wymagać okazania dokumentów stwierdzających, że jest on faktycznym i prawnym użytkownikiem szacowanych działek, np.: umowy najmu, wypisu z rejestru gruntów z mapką geodezyjną? Czy też wystarcza oświadczenie rolnika?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Tryb zgłoszenia szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne został uregulowany w par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 45, poz. 272). Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej osobie do tego uprawnionej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w wypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia ich powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. Zatem uzasadnione w zgłoszeniu są informacje charakteryzujące powstałą szkodę oraz miejsce jej wystąpienia.
Jak stwierdziło Ministerstwo Środowiska w toku prowadzonego postępowania odszkodowawczego, uzasadnione jest również przedstawienie wypisu z rejestru gruntów. Taka informacja może wynikać z uchwały Sądu Najwyższego z 27 listopada 2007 r., w której w powiększonym składzie 7 sędziów stwierdzono, że uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym, co pozwoli jednoznacznie określić dany grunt jako rolny i tym samym uznać zasadność szacowania szkody i wypłaty odszkodowania na takim gruncie.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, stanowiącym jego integralną część, do protokołu szacowania szkody można dołączyć inne dokumenty świadczące o wystąpieniu szkody, w szczególności: zdjęcia, mapki, szkic sytuacyjny szkody itp. Jest to katalog otwarty, co ma na celu jak najlepsze udokumentowanie procesu szacowania szkody. Należy jednak podkreślić, że działanie to znajduje uzasadnienie prawne w toku procesu szacowania szkody, nie zaś na etapie samego zgłoszenia szkody.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u