Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2017
 
Pytanie:
Czy wspólne polowanie przez 3 kolegów bez zezwoleń na odstrzałach indywidualnych, np. na bażanty, ale zgodnie z ustalonym przez zarząd harmonogramem polowań, gdzie polowanie jest zgłoszone do władz leśnych i samorządowych, wpisane w książkę ewidencji polowań oraz wykonanym sprawozdaniem z polowania zbiorowego, jest polowaniem zbiorowym czy polowaniem indywidualnym niezgodnym z regulaminem polowań? Czy polowanie indywidualne to 3 kolegów z zezwoleniami indywidualnymi i współpracujących ze sobą bez konieczności zgłaszania polowania jako zbiorowe?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Z samej treści pytania wynika, że ma miejsce pewnego rodzaju „poplątanie” dwóch rodzajów polowań w ujęciu prawnym. Trudno bowiem uzasadnić prawnie wpisywanie w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym polowań zbiorowych (jak mówi sam tytuł książki – dotyczy polowań indywidualnych).
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz definiuje polowanie indywidualne jako polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa. Ten sam akt wykonawczy jako polowanie zbiorowe definiuje polowanie wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych albo myśliwego i naganiacza, zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez prowadzącego polowanie. Zatem samo polowanie nie więcej niż trzech współpracujących ze sobą myśliwych korzystających z psa na ptactwo należy uznać za polowanie indywidualne. W tym wypadku muszą oni posiadać stosowne wpisy w upoważnieniach do wykonywania polowania indywidualnego i być wpisani w książce ewidencji.
Z kolei tych samych trzech myśliwych może wykonywać również polowanie zbiorowe. Wówczas nie muszą posiadać upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Żeby jednak mówić o polowaniu zbiorowym, powinny być spełnione przesłanki wynikające ze wspomnianej definicji polowania zbiorowego, tj. polowanie musi być zorganizowane przez dzierżawcę obwodu oraz musi być prowadzone przez prowadzącego polowanie. Prowadzącym polowanie jest osoba wyznaczona przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do kierowania przebiegiem polowania zbiorowego.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u