Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 9/2017
 
Pytanie:
Czy w trakcie trwania walnego zgromadzenia jest możliwa zmiana porządku obrad i wprowadzenie na wniosek przewodniczącego uchwał, które nie były objęte wcześniej tym porządkiem?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Porządek obrad uchwala zarząd koła. Wraz z rozpoczęciem walnego zgromadzenia nie ma możliwości uzupełniania porządku obrad, z zastrzeżeniem wskazanym w § 57 i § 59 Statutu PZŁ. Porządek obrad może zostać zmieniony na wniosek komisji rewizyjnej koła, właściwego zarządu okręgowego PZŁ lub 1/3 ogólnej liczby członków koła, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi koła co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Poza tą sytuacją porządek obrad może zostać zmieniony, o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniesie sprzeciwu do propozycji zmiany lub też, gdy uchwała podejmowana przez walne zgromadzenie dotyczyć będzie bezpośrednio członka koła i on sam wyrazi zgodę na rozpatrzenie sprawy.
Zasadą wyrażoną w Statucie PZŁ jest, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z przepisami statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u