Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 6/2018
 
Pytanie:
Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Dotychczasowe przepisy nie normowały wieku osób przyjmowanych na staż do koła łowieckiego w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania. Zatem staż mogły realizować osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Jedynym zastrzeżeniem był fakt, że członkiem Polskiego Związku Łowieckiego może zostać osoba, która jest pełnoletnia, czyli musiała mieć 18 lat w momencie zdawania każdej części trójetapowego egzaminu w celu nabycia podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Obecnie znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie rozszerzyły katalog czynów zabronionych, wprowadzając zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. W tej samej ustawie znalazły się sankcje karne w postaci grzywny lub ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku z tytułu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia.
Przepisy uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej w § 6 precyzują zagadnienia, jakie obejmuje staż kandydacki. Jednym z nich jest udział stażysty w polowaniach indywidualnych i zbiorowych z zastrzeżeniem, że w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki. Te same przepisy mówią, że staż kandydacki trwa rok i rozpoczyna się z chwilą wpisania stażysty do rejestru.

Zatem w obecnie obwiązującym stanie prawnym przyjęcie na staż kandydacki może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy kandydat na stażystę jest osobą pełnoletnią. Taki sposób postępowania nie będzie narażał na konsekwencje prawne podmiotów odpowiedzialnych za odbywanie stażu, czyli dzierżawców obwodów łowieckich oraz osób wyłonionych przez nich na opiekunów stażystów.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u