Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2018
 
Pytanie:
Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia. Dodatkowo, w jaki sposób należy ustalić wielkość wpisowego do koła łowieckiego i czy może ono być w kwocie 100 lub 200 złotych oraz kiedy kandydat powinien uiścić wpisowe?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Wielkość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego określona jest przepisami Statutu PZŁ (§ 181 ust. 6). Według tych postanowień wpisowe stanowi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok. Należy przy tym podkreślić, że dotyczy to równowartości trzykrotności pełnej składki członkowskiej, a nie ulgowej. Wyjaśnić jednak należy, że opłata rocznej składki członkowskiej na rzecz Zrzeszenia zawiera również składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej myśliwych, która to wielkość nie może być uwzględniana przy ustalaniu kwoty wpisowego. Opłaty te łącznie powinny być uiszczone przez każdego myśliwego do 31 grudnia roku poprzedzającego okres, na jaki opłata jest wnoszona. Przenosząc to na realia obecnego roku, wysokość składki członkowskiej wynosi 320,00 złotych, a tej na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 37,00 złotych. Tym samym wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego, jako trzykrotność składki, wynosi 960,00 złotych. Kwota ta powinna zostać uiszczona przed podjęciem uchwały przez właściwy zarząd okręgowy o przyjęciu do Zrzeszenia. Tak jak wcześniej zostało zaznaczone, nie ma możliwości ustalania kwoty wpisowego dla osób, które nabyły prawo do składki ulgowej, na bazie wysokości tejże składki.

Wysokość wpisowego do koła łowieckiego regulowana jest stosowną uchwałą walnego zgromadzenia koła. Statut Polskiego Związku Łowieckiego definiuje kompetencje walnego zgromadzenia (§ 53 pkt 8), stwierdzając, że jednym z zadań tego organu jest uchwalanie wysokości wpisowego do koła. Jednocześnie zapis § 74 ust. 2 statutu ogranicza maksymalną wysokość wpisowego, jaka może zostać uchwalona przez walne zgromadzenie koła, na poziomie nieprzekraczającym dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia. Tym samym walne zgromadzenie koła może uchwalić każdą wielkość wpisowego, pod warunkiem że w bieżącym roku nie będzie ono większe niż 3200,00 złotych, co uwarunkowane jest opisaną wcześniej kwotą bazową, jaką jest wysokość rocznej składki do Zrzeszenia ustalona na 2018 rok. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby była to wymieniona kwota 100,00 czy 200,00 złotych. To walne zgromadzenie, uwzględniając potrzeby finansowe koła, decyduje o wysokości wpisowego pobieranego od osób nowo przyjmowanych.

W pytaniu poruszona została także istotna kwestia terminu wniesienia wpisowego przez kandydata do koła łowieckiego. Zgodnie z zapisami § 64 pkt 7 Statutu PZŁ przyjmowanie kandydatów na członków koła należy do kompetencji jego zarządu. Jednocześnie przyjęcie do koła może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy kandydat posiada członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz złoży w zarządzie koła własnoręcznie podpisaną deklarację i uiści wpisowe (§ 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Statutu PZŁ). Istotny w tym względzie jest również fakt, że zarząd koła podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu do koła po wcześniejszym wysłuchaniu zainteresowanego. Zatem uiszczenie wpisowego przez kandydata do koła łowieckiego powinno nastąpić przed podjęciem decyzji przez zarząd koła. Najogólniej można stwierdzić, że jest to jeden z wymogów formalnych, który kandydat musi spełnić, aby zarząd koła mógł podjąć uchwałę w tej kwestii. W przypadku odmownej decyzji zarządu koła o przyjęciu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia koła w tzw. trybie instancyjnym (§ 171 ust. 2 pkt 1 Statutu), a wpisowe w takich sytuacjach powinno zostać mu zwrócone. Jeżeli wpisowe do koła zostało uiszczone dopiero po podjęciu uchwały o przyjęciu, co niestety jest czasami praktykowane w niektórych kołach łowieckich, to uchwała o przyjęciu powinna zostać uchylona przez właściwy zarząd okręgowy w ramach statutowego prawa nadzoru (§ 133 pkt 8 Statutu).

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u