Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2018
 
Pytanie:
Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione za opłatą ustaloną w kwocie 50 zł za parostki i 150 złotych za wieniec. Czy tego rodzaju postępowanie jest zgodne z prawem, gdyż dotychczas każdy myśliwy, który pozyskał samca zwierzyny płowej, w naszym kole stawał się niejako z urzędu posiadaczem trofeum? Czy istnieją ewentualne podstawy prawne do jej uchylenia?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Postawione pytanie jest skomplikowanym zagadnieniem prawnym i niewątpliwie traktować je należy wielopłaszczyznowo. Pierwszym aspektem jest to, czy w programie walnego zgromadzenia przewidziany był punkt dotyczący opisanej problematyki, gdyż walne zgromadzenie zgodnie z zapisami § 59 ust. 1, poza wyjątkami opisanymi w ust. 2, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad. Kolejnym istotnym aspektem jest to, że prawnym dysponentem zwierzyny pozyskanej zgodnie z przepisami prawa jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, na terenie którego została ona pozyskana (art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie), a nie myśliwy, który dokonał jej odstrzału. Dla przypomnienia należy podkreślić, że trofeum samców zwierzyny płowej jest częścią tejże zwierzyny i nie stanowi jakiejkolwiek odrębności w rozumieniu wskazanych przepisów prawa. Zatem to w kompetencji koła łowieckiego leży sposób zagospodarowania zwierzyny. Zostało to także dość wyraźnie sprecyzowane w zapisach Statutu PZŁ, gdzie w § 53, wśród zadań należących do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, zostało wymienione ustalanie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Przepisy te w połączeniu z zapisami ustawowymi wskazują, że to dzierżawca lub zarządca obwodu może myśliwemu zwierzynę odstąpić. Z kolei myśliwy może tę zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyjątkiem odsprzedaży. Taka konstrukcja prawna sprawia, że handel przez myśliwych zarówno częściami tuszy, jak i trofeami jest zabroniony. Mając na względzie opisane kwoty, które znalazły się w podjętej uchwale, należy stwierdzić po raz kolejny, że do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał m.in. w sprawie tzw. innych opłat na rzecz koła (§ 53 pkt 8). Zatem skoro zaproponowane na walnym kwoty zostały zaaprobowane przez zebranych w wyniku głosowania, stają się obowiązujące.

Reasumując, należy stwierdzić, że podjęta przez walne zgromadzenie uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i nie ma podstaw do jej ewentualnego uchylenia.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u