Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 9/2018
 
Pytanie:
Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie zawartymi w art. 15 ust. 1 zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy tego obwodu. Jednak zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zawartymi w § 53 pkt 10 do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne oraz zasad zagospodarowania zwierzyny.

Tym samym zasady postępowania z tuszami po odstrzale powinny być regulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków koła. Jeżeli walne zgromadzenie upoważnia zarząd koła do dysponowania tuszami upolowanej zwierzyny, to wówczas on lub jego upoważniony członek decyduje o przeznaczeniu każdej tuszy upolowanej zwierzyny, a tym samym może zabronić pobrania jej na użytek własny przez myśliwego. W sytuacji gdy walne zgromadzenie nakreśliło sposób rozdysponowania tusz zwierzyny i jest tam mowa o tym, że to myśliwy, który ustrzelił zwierzynę, decyduje o jej przeznaczeniu (punkt skupu czy użytek własny), zarząd koła nie ma takiego prawa.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u