Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 10/2018
 
Pytanie:
W tym roku łowczy okręgowy zażądał preliminarza budżetowego jako załącznika do sprawozdania z walnego zgromadzenia członków naszego koła, pod rygorem unieważnienia walnego zgromadzenia, mimo że w statutowym terminie otrzymał protokół z walnego zgromadzenia wraz z podjętymi uchwałami, wśród których znajdowała się ta mówiącą o przyjęciu przez walne preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2018/2019. Czy łowczy okręgowy miał prawo żądać szczegółowego preliminarza mimo otrzymanych dokumentów?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zawartymi w § 61 ust. 2 obowiązkiem koła łowieckiego jest przedstawienie właściwemu zarządowi okręgowemu protokołów z walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami. Jednocześnie Statut PZŁ zakreśla 30-dniowy termin na realizację tego przepisu, licząc od dnia odbycia walnego zgromadzenia. Cytowane przepisy statutu nie wskazują, aby załącznikiem do sprawozdania był preliminarz budżetowy, który na walnym zgromadzeniu jest przedstawiany, dyskutowany oraz głosowany i przyjmowany w formie uchwały. Tym samym w opisanym przypadku łowczy okręgowy nie może żądać innych dokumentów wraz z protokołem walnego niż podjęte uchwały. Dodatkowo nie może swego żądania opierać na swoistym szantażu wobec koła polegającym na ewentualnym unieważnieniu walnego zgromadzenia, gdyż nie ma takiego prawa, jak również statut nie przewiduje możliwości unieważnienia walnego zgromadzenia
Podnieść jednak należy, że zarząd okręgowy jako organ (a nie łowczy okręgowy) w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi – § 133 pkt 8, w powiązaniu z § 173 ust. 1 Statutu PZŁ – może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła, a także od podległych mu organów Zrzeszenia, niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów. Jednak przepisy te dotyczą spraw z związanych z prowadzeniem konkretnych postępowań nadzorczych (wyjaśniających) przez zarząd okręgowy, a nie standardowej procedury corocznego składania protokołów z walnych zgromadzeń kół i uchwał przez nie podjętych.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u