Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 11/2018
 
Pytanie:
Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym samym utracił on członkostwo w kole. Po około miesiącu złożył pisemne oświadczenie o cofnięciu pisma o rezygnacji. Ówczesny zarząd koła pouczył go, że wymagana jest ponowna procedura przyjęcia do koła, łącznie z opłaceniem wpisowego. Myśliwy na to nie przystał, lecz mimo to corocznie otrzymywał upoważnienia do wykonywania polowania jako osoba zaprzyjaźniona z kołem. Po 11 latach powtórnie zwrócił się o przyjęcie do koła. Pismo o przyjęcie do koła poprzedzone było szeregiem skarg wnoszonych do różnych instytucji na poprzedni zarząd koła, a dotyczących odmowy powtórnego jego przyjęcia z pominięciem obowiązujących procedur. Obecny zarząd koła przyjął tego myśliwego jako członka macierzystego z pominięciem wpisowego. Czy tego rodzaju postępowanie zarządu koła było prawidłowe?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Statut Polskiego Związku Łowieckiego sprawy związane z nabyciem członkostwa w kole łowieckim jasno precyzuje w rozdziale VIII. Aby uzyskać członkostwo w kole łowieckim, niezbędne jest posiadanie członkowstwa w Zrzeszeniu, złożenie własnoręcznie podpisanej deklaracji, której wzór stanowi załącznik do statutu, oraz uiszczenie wpisowego. Organem koła, do którego statutowych kompetencji należy przyjmowanie nowych członków, jest zarząd koła. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do koła muszą być spełnione wszystkie opisane uwarunkowania wynikające z postanowień statutu. Dodatkowo przed podjęciem uchwały o przyjęciu zarząd koła powinien wysłuchać zainteresowanego. Zatem w opisanym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem norm statutowych w zakresie przyjęcia do koła. Uwarunkowane jest to faktem, że opisana osoba, po pisemnej rezygnacji z członkostwa w kole i jej przyjęciu przez zarząd, utraciła członkostwo w kole. Niezależnie od okoliczności i terminu, w jakim zwróciła się o ponowne przyjęcie do koła, osoba taka powinna być potraktowana jak każdy inny członek Zrzeszenia starający się o przyjęcie do danego koła łowieckiego. Żadnego znaczenia nie ma fakt, że wcześniej osoba ta była członkiem koła, do którego stara się o ponowne przyjęcie. Tym samym postępowanie zarządu koła w opisanym przypadku traktować należy jako nieuprawnione ze względu na niedochowanie norm statutowych. Tak podjęta uchwała powinna zostać uchylona przez zarząd okręgowy w ramach statutowego prawa nadzoru nad kołami łowieckimi (§ 133 pkt 8 Statutu PZŁ).

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u