Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 11/2018
 
Pytanie:
Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym planie łowieckim zatwierdzony limit odstrzału poszczególnych gatunków zwierzyny grubej, mogę w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału większą liczbę?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
W rocznym planie łowieckim zatwierdzona jest do odstrzału optymalna dla gospodarowania populacjami liczba zwierzyny poszczególnych gatunków. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 listopada 2007 roku zmienione rozporządzeniem z 18 grudnia 2012 roku oraz rozporządzeniem z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych wprowadziło rozwiązanie w zakresie minimalnej i maksymalnej liczby zwierząt łownych przeznaczonych do odstrzału. Obecnie przepisy te wynikają z art. 8a pkt i oraz j ustawy Prawo łowieckie. W przypadku zwierzyny grubej przedział ten obejmuje 90–110 proc., a w przypadku zwierzyny drobnej 85–115 proc. liczby zwierzyny zaplanowanej do odstrzału jako optymalna dla gospodarowania populacjami. Opisane przedziały procentowe dotyczą każdego gatunku i nie ma możliwości ich rozbicia na grupy wiekowe lub płciowe, co ma istotne znaczenie przy wydawaniu upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego, gdyż tam posługujemy się nomenklaturą wynikającą z rocznego planu łowieckiego. Skoro zatem obowiązujące prawodawstwo zezwala na 10-procentowe przekroczenie w zakresie zaplanowanej do odstrzału liczby zwierzyny grubej, a takiej dotyczy pytanie, to łowczy koła może w tych granicach w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału większą liczbę, niezależnie od tego, czy upoważnienia będą dotyczyły samców, samic czy też tzw. młodzieży. Należy jednak zastrzec, że takie rozwiązania dotyczyć będą wszystkich gatunków zwierzyny grubej z wyjątkiem dzików. W przypadku populacji czarnego zwierza rozwiązania prawne wynikające z cytowanych przepisów nie przewidują górnego limitu liczby dzików przeznaczonych do odstrzału w danym sezonie łowieckim. Tym samym w przypadku dzików łowczy koła może w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału znacznie większą ich liczbę niż wynika to z liczby tych zwierząt zaplanowanych jako optymalna dla gospodarowania populacją tego gatunku.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u