Jak występować o odznaczenia

Naczelna Rada Łowiecka uchwaliła nowy Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich, który odpowiada aktualnym wymogom statutowym oraz upraszcza procedury.

Zachowując główne dotychczasowe zapisy, wprowadzone zostały zmiany w postaci przyjęcia zasady nadawania dyplomu wraz z odznaczeniem Złom i Medal św. Huberta dla koła łowieckiego. Zrezygnowano także z pięcioletniej karencji przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie Medalu św. Huberta. Wprowadzono ponadto trzy nowe formularze na odznaczenia łowieckie: dla członka koła, dla koła łowieckiego i na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa. Uprawnienie do występowania z wnioskami do kapituły o wszystkie odznaczenia łowieckie posiadają wyłącznie Zarząd Główny PZŁ i okręgowe rady łowieckie. Zarząd Główny PZŁ składa wnioski bezpośrednio do kapituły z własnej inicjatywy i nie wymagają one opinii właściwego koła łowieckiego lub organu okręgowego PZŁ. Koła łowieckie i zarządy okręgowe PZŁ składają wnioski do właściwych rad okręgowych PZŁ według miejsca zamieszkania kandydata. W przypadku gdy wniosek składa zarząd okręgowy, wymagana jest – dołączona do wniosku – opinia koła łowieckiego, którego wnioskowany jest członkiem. Wnioski o wszystkie odznaczenia łowieckie powinny być napisane pismem maszynowym lub w formie elektronicznej i posiadać podpisy i pieczęcie imienne organów wnioskujących. Wnioski powinny być pisane wyłącznie na stosownych formularzach. W przypadku braku miejsca na formularzu uzasadnienie wniosku można sporządzać na dodatkowych kartach. Wnioski o odznaczenia dla pracowników Zrzeszenia wymagają zaopiniowania przez przewodniczącego ZG PZŁ lub osobę przez niego upoważnioną.
Kapituła może nadać odznaczenie wyższego stopnia po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, a w przypadku wątpliwości zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji i wyjaśnień lub odroczyć decyzję na czas określony.
Poniżej opisujemy uchwalone przez NRŁ nowe druki wniosków zgłaszania kandydatów na odznaczenia łowieckie.

 Wniosek dla myśliwych

Służy wyłącznie do wniosków składanych na odznaczenia Medalami Zasługi Łowieckiej, Medalem św. Huberta i Złomem dla członków PZŁ. Komentarza wymaga pozycja 11. wniosku.
Jak wiadomo, o nadanie odznaczeń łowieckich występują głównie walne zgromadzenie kół łowieckich. Dlatego też przed walnym zgromadzeniem zarząd koła powinien zadecydować, czy w porządku obrad umieścić punkt dotyczący tej sprawy, a następnie przedstawić kandydatów proponowanych do odznaczenia. Decyzje podejmuje walne zgromadzenie koła. Przy ustalaniu listy kandydatów należy kierować się wytycznymi regulaminu i wskazówkami komentarza.
W Statucie PZŁ i w Regulaminie Kapituły wymienione są kryteria, które należy uwzględnić przy ocenie zasług kandydata. W szczególności należy brać pod uwagę wydajną i długoletnią pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ. Należy unikać powtarzania funkcji wymienionych na stronie pierwszej, natomiast szczegółowo opisać efekty uzyskane przez kandydata w trakcie pełnienia funkcji oraz wymienić inne niewymienione funkcje i opisać osiągnięcia.
We wniosku należy uzasadnić, czym konkretnie kandydat zasłużył się dla koła lub innego organu Zrzeszenia, podać fakty i przykłady. W uzasadnieniu można przykładowo wymienić, ile godzin kandydat przeznacza na pracę społeczną w Związku w skali roku, czy podnosi swoje kwalifikacje myśliwskie, czy korzysta z prasy łowieckiej, jakie zadania zlecone przez koło lub inny organ wykonywał i z jakim skutkiem itp.
Wskazując osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, w hodowli i ochronie zwierzyny, warto ocenić kandydata, wymieniając takie elementy, jak gromadzenie paszy dla zwierzyny, dokarmianie, budowę urządzeń łowieckich, udział w introdukcji zwierząt łownych, zagospodarowanie poletek łowieckich, inicjatywy w zakresie tworzenia ostoi dla zwierzyny, uczestnictwo w szacowaniu szkód łowieckich, posiadana wiedza, umiejętności przekonywania i negocjacji. W zakresie ochrony łowisk można wymienić udział w patrolowaniu łowiska, likwidację wnyków, sideł, potrzasków i innych narzędzi kłusowniczych, likwidację szkodników łowieckich itp.
Pisząc o osiągnięciach w ochronie środowiska, należy ocenić opiekę nad szkolnymi kołami LOP, ewentualnie współpracę w ramach akcji „Ożywić pola” i wynikające stąd korzyści, współpracę z organami samorządowymi gmin, sołtysami, administracją Lasów Państwowych, PSŁ i Policją, udział w likwidacji dzikich wysypisk. Wskazane jest również podanie przykładów i opisanie ważniejszych zdarzeń.
Można również wskazać osiągnięcia kandydata w zakresie ujawniania przypadków kłusownictwa i zgłoszenia ich organom ścigania, uczestnictwo w ujęciu kłusowników, współpracę z leśnikami, PSŁ, Policją oraz omówić efekty tej współpracy. Wszystkie zasługi należy poprzeć przykładami. Wymieniając osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, należy zwrócić uwagę, czy kandydat posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelań myśliwskich, gdzie i na jakich zawodach sędziował, czy organizuje we własnym kole lub dla innych kół przystrzeliwanie broni, jakie posiada własne sukcesy strzeleckie itp.
Opierając się na osiągnięciach w hodowli i tresurze psów myśliwskich, należy ocenić, czy kandydat posiada psa, jakiej rasy, czy bierze udział w próbach polowych i wystawach, czy przyczynia się swoim przykładem do rozwoju hodowli psów, czy jest członkiem Związku Kynologicznego, czy udostępnia swojego psa kolegom potrzebującym pomocy. Fakty te należy poprzeć przykładami.
Deklarując wzorową postawę etyczną i koleżeńskość kandydata, należy unikać ogólników i wielkich słów, podając konkretne przykłady i wskazujące na prawidłowe, godne szacunku zachowania kandydata w określonych sytuacjach.
Należy pamiętać, że w razie wniosku o kolejne odznaczenie w uzasadnieniu należy wymienić zasługi kandydata od ostatniego odznaczenia. W razie decyzji odmownej ponowny wniosek o odznaczenie można złożyć po upływie minimum roku od decyzji. Odznaczenie wyższego stopnia może być nadane po upływie minimum pięciu lat od nadania odznaczenia niższego stopnia. Szczególnie starannie należy opracować wnioski o nadanie najwyższego odznaczenia łowieckiego – Złomu. Uzasadnienie powinno być wyczerpujące, bardzo dokładne, opierające się na faktach i poparte przykładami. Sylwetka kandydata powinna być przedstawiona przez rzetelną analizę dokonań.
Na tym samym formularzu występuje się o odznaczenie Medalem św. Huberta. Kryteria nadawania są jednak inne. Medal nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, w szczególności za prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej. Z tego zapisu wynika, że nagradzani są twórcy kultury. Może to więc dotyczyć zarówno członków PZŁ, jak również osób i instytucji spoza Zrzeszenia. Drugie kryterium mówi, że medal ten można nadać za osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. W tym sensie odznaczeniem tym można nagradzać również koła łowieckie. W zakresie popularyzacji łowiectwa wiele kół posiada wspaniałe osiągnięcia.

Wniosek dla koła łowieckiego

Służy do składania przez Zarząd Główny PZŁ i okręgowe rady łowieckie wniosków do Kapituły o odznaczenie koła łowieckiego. Tymczasem koła łowieckie i zarządy okręgowe z własnej inicjatywy składają wnioski przez okręgowe rady łowieckie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zaleca się, aby z wnioskami o odznaczenie kół łowieckich występowano przy specjalnych okazjach, takich jak okrągłe jubileusze, ważne wydarzenia w historii Zrzeszenia, okręgu czy koła.
Przy opracowaniu wniosków należy uwzględnić kilka elementów. Należy przedstawić rys historyczny koła, omawiając okoliczności powstania koła, nazwiska założycieli, skład pierwszego zarządu, opisać drogę do otrzymania obwodów łowieckich i ich stan, liczbę członków koła, stan zwierzyny, problemy w zagospodarowaniu, zmianę granic i obwodów, efekty pierwszych lat gospodarowania. W dalszej części uzasadnienia należy omówić obecny stan zwierzyny, wydatki koła na zagospodarowanie obwodów, liczbę i stan urządzeń łowieckich, ilość wykładanej karmy, poletka łowieckie, pozyskanie zwierzyny, inwestycje, polowania dewizowe, płynność finansową, stan i rozwój hodowli psów myśliwskich, udział członków w zawodach strzeleckich itp. Należy również zaprezentować działalność w zakresie promocji łowiectwa, organizacji imprez rocznicowych, omówić fundację sztandaru, współpracę z innymi organizacjami, gminami, leśnikami, Policją, szkołami, organizację wystaw łowieckich, polowań hubertowskich i wigilijnych, czytelnictwo „Łowca Polskiego”, udział koła w uroczystościach lokalnych, prowadzenie kroniki itp.
W ostatniej części należy przedstawić udział członków koła w organach okręgowych i centralnych PZŁ oraz organach pomocniczych, posiadane przez członków odznaczenia łowieckie krajowe i okręgowe. Wskazane jest, aby we wniosku posługiwać się dokumentacją fotograficzną obrazującą życie koła, a także dołączyć kopie dyplomów, pochwał i nadanych wyróżnień.

Wniosek dla instytucji

Służy do składania wniosków na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa, którą nadaje się osobom lub instytucjom spoza PZŁ za popularyzację i upowszechnienie idei łowiectwa.
Z wnioskami o nadanie odznaczenia występują do Kapituły Zarząd Główny PZŁ i okręgowe rady łowieckie. Koła łowieckie na podstawie wniosków z walnych zgromadzeń składają wnioski do zarządów okręgowych właściwych według miejsca zamieszkania kandydata do odznaczenia. Najczęściej popełniany błąd dotyczy sposobu uzasadniania wniosków. Polega on na używaniu nic niemówiących haseł, np.: „kandydat aktywnie uczestniczy”, „jest wzorowym członkiem”, „wykonuje wszystkie zadania”, „dba o zwierzynę”, „buduje urządzenia łowieckie”, „zasługuje na odznaczenie”, „stanowi wzór do naśladowania”, „nie sposób opisać wszystkich jego zasług” itp. Bez konkretnych przykładów na ich poparcie twierdzenia są jedynie nic nieznaczącymi frazesami.
Kolejny błąd polega na przepisaniu w uzasadnieniu zawartych na pierwszej stronie wniosku danych dotyczących funkcji pełnionych w organach Zrzeszenia i kołach łowieckich zamiast informacji o konkretnych osiągnięciach kandydata. Często zdarzają się przypadki dosłownego powtarzania tego samego uzasadnienia w kilku wnioskach z tego samego koła.
Inne błędy formalne polegają na odręcznym wypełnianiu wniosków, wnioskowaniu o zbyt wysokie niż przysługujące odznaczenie bez specjalnego uzasadnienia, nieuwzględnianiu wymaganego między odznaczeniami odstępu czasu, brakach pieczęci i podpisów. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, kapituła opracowuje szczegółowy komentarz regulaminu zawierający wskazówki, które pomogą wnioskodawcom, kołom łowieckim i zarządom okręgowym, właściwą redakcję wniosków.

Czesław Stanik
sekretarz Kapituły Odznaczeń ŁowieckichW ramach istniejącego w Polskim Związku Łowieckim systemu odznaczeń łowieckich funkcjonują następujące odznaczenia:

1. Ustanowione w dniu 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich „Honorowy Żeton Zasługi” – Złom.


2. Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich „Medal Zasługi Łowieckiej”.

„Złom, złoty, srebrny i brązowy Medal Zasługi nadaje się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając: wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.”

3. Ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w 1966 roku „Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa”.

„Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.”

4. Ustanowione uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku najmłodsze odznaczenie łowieckie – „Medal św. Huberta”.

„Medal Świętego Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. Medal św. Huberta jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich co 5 lat z datą 3 listopada – począwszy od roku 1993.”

 

   
     
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u