Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Absolutorium dla zarządu

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Czy po wniosku komisji rewizyjnej uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu koła może być głosowana dla całego zarządu jednocześnie? Czy w sytuacji, gdy w czasie obrad walnego, przed pojęciem uchwały w sprawie absolutorium, padnie wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego, to musi on zostać uwzględniony? Co w przypadku, gdy przewodniczący zebrania nie uwzględnił wniosku o głosowanie tajne i odbyło się ono w sposób jawny, na dodatek dla całego zarządu równocześnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 36 pkt 8 Statutu PZŁ do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy udzielanie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Oznacza to, że głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium powinno odbywać się na każdego członka zarządu oddzielnie, niezależnie od tego, ile osób liczy zarząd koła. Zatem w każdym przypadku powinna zostać podjęta indywidualna uchwała w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium konkretnemu członkowi zarządu koła. Również wniosek komisji rewizyjnej powinien zostać sformułowany w taki sposób, aby dalsze czynności nie budziły wątpliwości. Zwróćmy uwagę na istotny fakt, że statut przewiduje możliwość odwołania członka zarządu, który nie uzyska absolutorium, na tym samym posiedzeniu organu, czyli na tym samym walnym zgromadzeniu, bez zachowania statutowych terminów (§ 45 ust. 5 Statutu PZŁ). Tego rodzaju rozwiązanie statutowe stanowi zabezpieczenie, np. w przypadku braku możliwości odwołania jednego z członków zarządu, którego praca została negatywnie oceniona przez komisję rewizyjną. W sytuacji, gdy głosowano by (z naruszeniem norma statutowych) nad udzieleniem absolutorium dla całego zarządu, cytowany przepis § 45 ust. 5 statutu pozostawałby przepisem martwym.

Zarówno uchwały organów Zrzeszenia, jak i koła podejmowane są w głosowaniu jawnym (§ 112 ust. 1 statutu), z wyjątkami opisanymi szczegółowo w § 112 ust. 2 Statutu PZŁ. Jednocześnie statut dopuszcza możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków danego organu, obecnych podczas obrad (§ 112 ust. 3 statutu). Zatem w opisanym przez czytelnika przypadku prowadzący walne zgromadzenie powinien poddać pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie udzielenia absolutorium. W przypadku uzyskania poparcia przez wymaganą statutem 1/3 osób biorących udział w walnym zgromadzeniu wybory powinny zostać przeprowadzone w sposób tajny. Jednocześ­nie należy pamiętać, że w przypadku głosowania tajnego powinno zostać zapewnione miejsce do swobodnego oddania głosu.

Jeżeli zgłoszony wniosek o tajne głosowanie nie był procedowany podczas obrad walnego zgromadzenia, a absolutorium zostało udzielone dla całego zarządu przez jedno głosowanie i podjęcie jednej uchwały w tej sprawie, mamy do czynienia z naruszeniem norm statutowych. Tak podjęte uchwały powinny zostać uchylone w ramach nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy.

Podstawa prawna: § 36 pkt 8 oraz § 112 ust. 2 i ust. 3 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego

Broń na siedzeniu

Jeden z członków naszego koła nie mieszka na terenie dzierżawionego przez nas obwodu, tylko sąsiedniego. Według myśliwych z koła dzierżawiącego sąsiedni obwód łowiecki notorycznie przemieszcza się przez ich łowisko z bronią bez futerału, leżącą na tylnym siedzeniu samochodu. A nie ma upoważnienia do wykonywania polowania w tym obwodzie. Na jakie sankcje karne myśliwy ten jest narażony?

Kto może z bronią

Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?

Podzielony ryczałt

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych