Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Ambona a prace gospodarcze

fot. Leszek Przybyła

Pytanie:

Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje mu to zaliczone?

Odpowiedź:

Ambona stanowi urządzenie związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (wynika to z przepisu art. 8a ustawy Prawo łowieckie) i jest własnością danego koła. Ambony powinny być ewidencjonowane, a wszelkie wydatki związane z ich wznoszeniem powinny być ujmowane w preliminarzu budżetowym każdego koła.

Usytuowanie i budowa ambony zostały unormowane w art. 12 ustawy Prawo łowieckie, z którego jasno wynika, że niezbędna w tym zakresie jest zgoda właściciela gruntu, na którym mamy zamiar usytuować to urządzenie. Ze względu na brak unormowań prawnych związanych z technicznymi oraz praktycznymi aspektami budowy ambon, a przede wszystkim zasad udziału członków koła w ich wznoszeniu, sprawy te powinny być regulowane przez stosowne uchwały walnych zgromadzeń kół łowieckich. Zgodnie z zapisami § 53 pkt 8 Statutu PZŁ do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków koła, w tym także sposobu oraz terminu ich uiszczania. Najczęściej walne zgromadzenie, ustalając wielkość rocznych składek, ustala również roczne opłaty na rzecz koła, potocznie nazywane „dniówkami”. Powszechnie stosowaną zasadą są zapisy w podejmowanych uchwałach, że opisane opłaty można odpracować podczas wykonywania prac gospodarczych, ustalanych i rozliczanych przez zarząd koła. Zasady powinny być przejrzyste i stwarzać możliwość odpracowania ustalonych opłat przy zróżnicowanych pracach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Zatem budowa ambony łowieckiej z całą pewnością może być zaliczona do tego rodzaju prac, ale musi znaleźć się to w uchwale walnego.

Inne pytania czytelników

Rewir wyłączony

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Kto do koła

Podczas walnego zgromadzenia naszego koła głosowano projekt uchwały mówiący o tym, że pierwszeństwo w przyjmowaniu do koła mają osoby, które odbywały u nas staż. Projekt ten został odrzucony, ale czy walne zgromadzenie w ogóle może podjąć taką uchwałę? Co by się stało, gdyby projekt uchwały uzyskał większość głosów?

Zawieszenie w prawach

Zarząd naszego koła zawiesił myśliwego w prawach członka koła, ten zgodnie ze statutem odwołał się do walnego zgromadzenia. W wyniku głosowania na walnym padł remis, po czym przewodniczący zarządził drugie głosowanie celem rozstrzygnięcia problemu.

Forma powiadomienia

Gdy zarząd koła podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka, poinformował o sprawie wszystkich członków koła listami zwykłymi. Czy taka forma przekazania informacji jest właściwa, skoro walne zgromadzenie nie podjęło uchwały określającej sposób przekazywania informacji przez zarząd koła? Jak prawidłowo powinno wyglądać odwołanie? Czy każdy z członków koła składa osobno takie odwołanie, czy wystarczy jedno z uzasadnieniem oraz z listą podpisów myśliwych?