Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Biegły szacuje

fot. Shutterstock

Pytanie:

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą liczbę spraw moje koło łowieckie podjęło decyzję o wynajęciu dodatkowo dwóch osób do szacowania szkód. Nie są one członkami koła ani myśliwymi, natomiast pełnią funkcje biegłych sądowych. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoby będące biegłymi sądowymi mogą dokonywać szacowania szkód w imieniu koła w nowych uwarunkowaniach prawnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie likwidacji szkód w uprawach i płodach rolnych ich szacowania dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, w obrębie których szkody te wystąpiły. Osoby te wchodzą w skład zespołu szacującego, do którego należy także poszkodowany oraz przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego. Zatem każda osoba upoważniona przez koło łowieckie może w jego imieniu być członkiem zespołu szacującego szkody. Nie musiał i w dalszym ciągu nie musi to być członek koła, a nawet nie musi być to myśliwy. Z reguły w imieniu koła w szacowaniu uczestniczą osoby posiadające merytoryczną i praktyczną wiedzę. Co więcej, osoba będąca reprezentantem koła łowieckiego odgrywa najistotniejszą rolę w zespole, gdyż to na niej spoczywa obowiązek zawiadomienia stron o terminach szacowania, jak również sporządzenie protokołu.

Z kolei biegli sądowi – powołani przez sąd specjaliści z danej dziedziny – wydają swe opinie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zatem tylko w takich przypadkach mogą to sygnować adnotacjami biegłego (pieczątka, nr uprawnień, podpis). W innych sytuacjach działanie takie jest nieuprawnione. Należy jednak podnieść, że obowiązujące prawodawstwo nie wyklucza działań takiej osoby jako osoby fizycznej w szacowaniu szkód na potrzeby koła łowieckiego i sporządzania stosownego protokołu szacowania.

Inne pytania czytelników

ASF a kwestia próbek

Czy myśliwi, których obwody łowieckie znalazły się w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych z odstrzelonych i padłych dzików?

Spór o książkę

W moim kole łowieckim, dzierżawiącym dwa obwody łowieckie (polny i leśny), książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w obwodzie polnym znajduje się na posesji strażnika łowieckiego. Jeśli zaś chodzi o obwód leśny, to prezes i łowczy koła stoją na stanowisku, że książka musi znajdować się na posesji Administracji Lasów Państwowych, czyli de facto u leśniczego, który nie jest członkiem naszego koła. Jest to miejsce, do którego dojazd jest utrudniony, skutkiem czego wpis sprawia wiele kłopotów i jest czasochłonny. Czy taka interpretacja przepisów przez prezesa i łowczego jest poprawna?

VAT dzierżawny

W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Zawieszenie w prawach

Zarząd naszego koła zawiesił myśliwego w prawach członka koła, ten zgodnie ze statutem odwołał się do walnego zgromadzenia. W wyniku głosowania na walnym padł remis, po czym przewodniczący zarządził drugie głosowanie celem rozstrzygnięcia problemu.