Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Biegły szacuje

fot. Shutterstock

Pytanie:

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą liczbę spraw moje koło łowieckie podjęło decyzję o wynajęciu dodatkowo dwóch osób do szacowania szkód. Nie są one członkami koła ani myśliwymi, natomiast pełnią funkcje biegłych sądowych. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoby będące biegłymi sądowymi mogą dokonywać szacowania szkód w imieniu koła w nowych uwarunkowaniach prawnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie likwidacji szkód w uprawach i płodach rolnych ich szacowania dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, w obrębie których szkody te wystąpiły. Osoby te wchodzą w skład zespołu szacującego, do którego należy także poszkodowany oraz przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego. Zatem każda osoba upoważniona przez koło łowieckie może w jego imieniu być członkiem zespołu szacującego szkody. Nie musiał i w dalszym ciągu nie musi to być członek koła, a nawet nie musi być to myśliwy. Z reguły w imieniu koła w szacowaniu uczestniczą osoby posiadające merytoryczną i praktyczną wiedzę. Co więcej, osoba będąca reprezentantem koła łowieckiego odgrywa najistotniejszą rolę w zespole, gdyż to na niej spoczywa obowiązek zawiadomienia stron o terminach szacowania, jak również sporządzenie protokołu.

Z kolei biegli sądowi – powołani przez sąd specjaliści z danej dziedziny – wydają swe opinie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zatem tylko w takich przypadkach mogą to sygnować adnotacjami biegłego (pieczątka, nr uprawnień, podpis). W innych sytuacjach działanie takie jest nieuprawnione. Należy jednak podnieść, że obowiązujące prawodawstwo nie wyklucza działań takiej osoby jako osoby fizycznej w szacowaniu szkód na potrzeby koła łowieckiego i sporządzania stosownego protokołu szacowania.

Inne pytania czytelników

Dzik na bażantach

W naszym kole łowieckim miał miejsce incydent, który zdaniem wielu członków był naruszeniem przepisów. Podczas polowania indywidualnego na bażanty wykonywanego przez trzech myśliwych z dwoma

Broń na siedzeniu

Jeden z członków naszego koła nie mieszka na terenie dzierżawionego przez nas obwodu, tylko sąsiedniego. Według myśliwych z koła dzierżawiącego sąsiedni obwód łowiecki notorycznie przemieszcza się przez ich łowisko z bronią bez futerału, leżącą na tylnym siedzeniu samochodu. A nie ma upoważnienia do wykonywania polowania w tym obwodzie. Na jakie sankcje karne myśliwy ten jest narażony?

Nowe szafy na broń

Na zebraniu naszego koła, zorganizowanym przy okazji rozpoczęcia sezonu łowieckiego na kaczki, łowczy koła mówił o konieczności wymiany dotychczas posiadanych szaf do przechowywania broni. Proszę o interpretację przepisów w tym zakresie.

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego