Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Blokowanie rewiru

fot. Shutterstock

Pytanie:

Niektórzy myśliwi dokonują wpisywania się na polowanie w danym dniu i o określonej porze, lecz faktycznie polowania w tym czasie nie wykonują. Jest to tzw. blokowanie określonej części łowiska. Czy takie wpisy do książki ewidencji pobytu na polowaniu wyczerpują znamiona potwierdzenia nieprawdy w oficjalnym dokumencie związanym z prowadzeniem gospodarki łowieckiej?

Odpowiedź:

Myśliwy wykonujący polowanie indywidualne zobowiązany jest dokonać wpisu do książki ewidencji pobytu na polowaniu, podając termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne miejsce wykonywania tego polowania. Nie ma znaczenia, czy książka prowadzona jest w formie papierowej czy elektronicznej. Wpisowi podlegają także dane myśliwego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania, jak również informacje o strzelonej zwierzynie oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do zwierzyny grubej. Mimo że wpisanie się do książki utożsamiać należy z zamiarem wykonywania polowania, to nie w każdym przypadku sam wpis świadczyć będzie, że polowanie takie jest wykonywane. Ustawodawca dopuścił bowiem możliwość dokonania wpisu o wykonywaniu polowania nawet na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Dodatkowo wpisu tego mogą dokonać zarówno sam myśliwy, jak i inny myśliwy przez niego upoważniony, a także osoby upoważnione do dokonywania takich wpisów przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Tym samym mogą zdarzać się przypadki, że myśliwy, który dokonał wpisu z kilku- lub kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem, nie ma możliwości wykonywania polowania w określonym przez siebie miejscu i terminie. Może to wynikać z wielu przyczyn, które nie były znane w momencie dokonywania wpisu do książki. Wówczas rzeczywiście mamy do czynienia z blokowaniem fragmentu łowiska. Tego rodzaju postępowanie nie narusza opisanych przepisów prawnych, gdyż zamiarem myśliwego dokonującego adnotacji było wykonywanie polowania, a zmiana planów spowodowana była przyczynami od niego niezależnymi i niedającymi się przewidzieć.

Ustawodawca zastrzegł, że w miejscu wykonywania polowania indywidualnego nie może polować inny myśliwy. Przepis ten nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, gdyż dopuszczone jest wykonywanie polowania w tym samym miejscu co inny myśliwy, który dokonał wpisu do książki, lecz po uzyskaniu jego wcześniejszej zgody. Opisany problem można więc rozwiązać zwracając się do myśliwego, który permanentnie dokonuje wpisów do książki, a do łowiska nie przyjeżdża, o potwierdzenie wykonywania polowania bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Wtedy można też ewentualnie uzyskać zgodę na wykonywanie polowania w danym rejonie. Tego rodzaju działanie powinno dać do zrozumienia osobie, która blokuje rewir, że jej działanie jest niekoleżeńskie.

Przepisy kodeksu karnego (art. 271 § 1) wskazują na sankcje karne w stosunku do osoby poświadczającej nieprawdę, lecz dotyczy to funkcjonariuszy publicznych lub innych osób uprawnionych do wystawienia dokumentu, które poświadczają nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Dodajmy, że aby przestępstwo poświadczenia nieprawdy zaistniało, dokument taki nie musi zostać wykorzystany. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że przestępstwa związane z poświadczaniem nieprawdy mogą być popełnione jedynie umyślnie, a umyślność ta polega wyłącznie na zamiarze bezpośrednim, pośrednim lub ewentualnym.

W opisanym przez czytelnika przypadku nie sposób dowieść, że tego rodzaju wpisy do książki ewidencji pobytu na polowaniu wyczerpują znamiona przestępstwa poświadczenia nieprawdy, ani że dokonywane były w sposób umyślny, a ich zamiarem było blokowanie polowania innym członkom koła. Niemniej permanentne stosowanie tego rodzaju praktyk nie wyklucza możliwości skierowania sprawy do rzecznika dyscyplinarnego z powodu naruszenia (nadużywania) przepisów ustawy Prawo łowieckie i możliwości popełnienia przewinienia łowieckiego (art. 35b ust. 1 pkt 1).

Podstawa prawna: art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie

Inne pytania czytelników

Kwestia pierwszeństwa

Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?

Między okręgami

Podczas studiów odbyłem staż w kole łowieckim, mającym obwód nieopodal uczelni, i zdałem egzaminy dla nowo wstępujących. Chciałem wstąpić do PZŁ jako członek niestowarzyszony, jednak nie mam stałego zameldowania w mieście, w którym studiuję. W zarządzie okręgowym usłyszałem, że w celu załatwienia mojej sprawy muszę zgłosić się do ZO PZŁ właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Czy tak jest w rzeczywistości?

Zarząd a składki

Czy zgodnie z przepisami Statutu PZŁ (§ 124 ust. 2 i 3) zarząd koła ma prawo samodzielnie wprowadzić dla członków koła składki miesięczne (w tym składki ulgowe)? Czy też może to uchwalić tylko walne zgromadzenie koła?

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?