Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Co oznacza zawieszenie?

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy myśliwy zawieszony w prawach członka koła przez zarząd na okres jednego roku ma prawo wykonywać polowania indywidualne i uczestniczyć w polowaniach zbiorowych w innym kole, gdzie jest również członkiem, oraz na zaproszenia w kołach, których członkiem nie jest?

Odpowiedź:

Zawieszenie w prawach członka koła jest jedną ze statutowych sankcji porządkowych, jaka może zostać wymierzona myśliwemu za naruszenie obowiązków członkowskich wynikających ze statutu zrzeszenia i innych uchwał jego organów oraz uchwał organów koła łowieckiego. W stosunku do członków koła, z wyjątkiem członków zarządu oraz komisji rewizyjnej, sankcje te wymierza zarząd koła i są one obowiązujące wyłącznie w obrębie danego koła łowieckiego. Zatem w opisanej przez czytelnika sytuacji myśliwy, który został zawieszony w prawach członka koła na rok, zgodnie z zapisami Statutu PZŁ (§ 28 pkt 5) utracił także prawo do wykonywania polowań indywidualnych i zbiorowych. Jednak ze względu na charakter zawieszenia prawo do polowania utracił wyłącznie w kole łowieckim, które wobec niego podjęło uchwałę o nałożeniu wymienionej sankcji porządkowej. Osoba taka może wykonywać polowania w innym kole lub kołach, których pozostaje członkiem, a także w kołach, gdzie korzysta z zaproszenia na polowanie. Wynika to z faktu, że myśliwy ten w dalszym ciągu ma członkostwo w PZŁ i statutowo zagwarantowane prawo do wykonywania polowań indywidualnych i uczestnictwa w polowaniach zbiorowych (§ 6 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ).

Podstawa prawna:§ 6 ust. 2 pkt 3, § 28 pkt 5 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Żywołapki

Nasze koło łowieckie rozważa zakup kilkunastu pułapek i rozstawienie ich w łowisku celem redukcji drapieżników. Jakie są obecnie możliwości stosowania pułapek żywołownych przez myśliwych?

Forma powiadomienia

Gdy zarząd koła podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka, poinformował o sprawie wszystkich członków koła listami zwykłymi. Czy taka forma przekazania informacji jest właściwa, skoro walne zgromadzenie nie podjęło uchwały określającej sposób przekazywania informacji przez zarząd koła? Jak prawidłowo powinno wyglądać odwołanie? Czy każdy z członków koła składa osobno takie odwołanie, czy wystarczy jedno z uzasadnieniem oraz z listą podpisów myśliwych?

Porządek obrad

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego wyposażył walne zgromadzenie w kompetencję uchwalania porządku obrad walnego zgromadzenia.

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?