Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Co oznacza zawieszenie?

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy myśliwy zawieszony w prawach członka koła przez zarząd na okres jednego roku ma prawo wykonywać polowania indywidualne i uczestniczyć w polowaniach zbiorowych w innym kole, gdzie jest również członkiem, oraz na zaproszenia w kołach, których członkiem nie jest?

Odpowiedź:

Zawieszenie w prawach członka koła jest jedną ze statutowych sankcji porządkowych, jaka może zostać wymierzona myśliwemu za naruszenie obowiązków członkowskich wynikających ze statutu zrzeszenia i innych uchwał jego organów oraz uchwał organów koła łowieckiego. W stosunku do członków koła, z wyjątkiem członków zarządu oraz komisji rewizyjnej, sankcje te wymierza zarząd koła i są one obowiązujące wyłącznie w obrębie danego koła łowieckiego. Zatem w opisanej przez czytelnika sytuacji myśliwy, który został zawieszony w prawach członka koła na rok, zgodnie z zapisami Statutu PZŁ (§ 28 pkt 5) utracił także prawo do wykonywania polowań indywidualnych i zbiorowych. Jednak ze względu na charakter zawieszenia prawo do polowania utracił wyłącznie w kole łowieckim, które wobec niego podjęło uchwałę o nałożeniu wymienionej sankcji porządkowej. Osoba taka może wykonywać polowania w innym kole lub kołach, których pozostaje członkiem, a także w kołach, gdzie korzysta z zaproszenia na polowanie. Wynika to z faktu, że myśliwy ten w dalszym ciągu ma członkostwo w PZŁ i statutowo zagwarantowane prawo do wykonywania polowań indywidualnych i uczestnictwa w polowaniach zbiorowych (§ 6 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ).

Podstawa prawna:§ 6 ust. 2 pkt 3, § 28 pkt 5 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Protokół z walnego

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym

Rewir wyłączony

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim komisja rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania z kontroli działalności zarządu. Czy w takich okolicznościach można poddać pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium? Czy w przypadku podjęcia takiej uchwały jest ona prawomocna?

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?