Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Cztery rewiry dziennie

fot. Shutterstock

Pytanie:

Zarząd naszego koła wprowadził elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że każdy członek koła może wpisać się maksymalnie na dwa rewiry w ciągu dnia w jednym obwodzie łowieckim. Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, więc każdy członek koła w ciągu dnia może wykonywać polowanie w czterech rewirach. Czas wykonywania polowania nie został ograniczony. Czy takie ustalenia naruszają obowiązujące przepisy?

Odpowiedź:

Każdy członek PZŁ ma prawo do wykonywania polowania. Wynika to z przepisów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 3 oraz § 28 pkt 5 Statutu PZŁ. Zauważmy przy tym, że w przypadku członka koła łowieckiego prawa do polowania zostały w pewien sposób zawężone. Otóż członek koła łowieckiego ma prawo polować na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. A zatem, mimo statutowego prawa do polowania przysługującemu każdemu członkowi koła, mogą wystąpić pewne ograniczenia tego prawa wynikające ze stosownych uchwał organów Zrzeszenia, a w tym przypadku uchwały organu koła. Jeżeli zarząd koła podjął taką uchwałę, to obowiązuje ona wszystkich członków koła i powinna być przez nich realizowana. Żaden przepis statutu nie zabrania wprowadzania takich rozwiązań. Należy zatem stwierdzić, że wprowadzenia opisanego ograniczenia, w przypadku braku reżimu czasowego, w żaden sposób nie ogranicza praw członków koła w zakresie możliwości wykonywania polowań.

Podstawa prawna: § 28 pkt 5 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien

Jednostka zbożowa

W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą

Kto do koła

Cztery lata temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że do koła przyjmowani będą tylko członkowie najbliższych rodzin myśliwych. Później zarząd koła podjął uchwałę o niezwiększaniu liczby członków koła. Czy miał do tego prawo? I czy zarząd koła ma obowiązek przetrzymywania protokołów z walnych zgromadzeń?

Zwrot kosztów dla szacującego

Czy istnieje przepis prawa mówiący o tym, ile myśliwemu – członkowi koła, należy się zwrotu kosztów dojazdów i kosztów wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem szacowania szkód w uprawach rolnych?