Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Cztery rewiry dziennie

fot. Shutterstock

Pytanie:

Zarząd naszego koła wprowadził elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że każdy członek koła może wpisać się maksymalnie na dwa rewiry w ciągu dnia w jednym obwodzie łowieckim. Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, więc każdy członek koła w ciągu dnia może wykonywać polowanie w czterech rewirach. Czas wykonywania polowania nie został ograniczony. Czy takie ustalenia naruszają obowiązujące przepisy?

Odpowiedź:

Każdy członek PZŁ ma prawo do wykonywania polowania. Wynika to z przepisów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 3 oraz § 28 pkt 5 Statutu PZŁ. Zauważmy przy tym, że w przypadku członka koła łowieckiego prawa do polowania zostały w pewien sposób zawężone. Otóż członek koła łowieckiego ma prawo polować na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. A zatem, mimo statutowego prawa do polowania przysługującemu każdemu członkowi koła, mogą wystąpić pewne ograniczenia tego prawa wynikające ze stosownych uchwał organów Zrzeszenia, a w tym przypadku uchwały organu koła. Jeżeli zarząd koła podjął taką uchwałę, to obowiązuje ona wszystkich członków koła i powinna być przez nich realizowana. Żaden przepis statutu nie zabrania wprowadzania takich rozwiązań. Należy zatem stwierdzić, że wprowadzenia opisanego ograniczenia, w przypadku braku reżimu czasowego, w żaden sposób nie ogranicza praw członków koła w zakresie możliwości wykonywania polowań.

Podstawa prawna: § 28 pkt 5 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

„Okazyjny” zakup

Zarząd mojego koła na jednym ze swych posiedzeń podjął uchwałę o zakupie gruntu o powierzchni 0,25 ha z przeznaczeniem na poletko łowieckie. Wydatkował na ten cel kwotę 4,5 tys. złotych, która nie była uwzględniona w preliminarzu budżetowym na dany rok. Prezes tłumaczy, że była to „okazja” i zabrakło czasu na zwołanie walnego zgromadzenia w tej kwestii. Jak należy ocenić takie postępowanie zarządu i czy jest możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec członków zarządu koła?

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego

Kwestia pierwszeństwa

Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?