Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Czy zaprosić stażystę

fot. arch. Krzysztofa Turowskiego

Pytanie:

Czy w obradach walnego zgromadzenia mogą brać udział stażyści koła oraz myśliwi urlopowani w kole? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Odpowiedź:

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd koła i udział w nim powinni brać wszyscy członkowie koła, z zastrzeżeniem, że udział ten może być wyłącznie osobisty (§ 35 ust. 1 statutu). Jednocześnie statut dopuszcza możliwość brania udziału w walnym zgromadzeniu gości zaproszonych przez zarząd koła (§ 35 ust. 3 Statutu PZŁ). Obecność stażystów w obradach walnego zgromadzenia koła należy uznać jako wybitnie zasadną. Kandydaci do Zrzeszenia podczas odbywania stażu realizują konkretne cele. Jednym z nich jest przygotowanie kandydata do bycia członkiem koła, a także do pełnienia określonych funkcji w organach koła. Zatem udział stażysty w obradach walnego zgromadzenia pomaga mu zapoznać się z kompetencjami organu, który stanowi najwyższą władzę w kole łowieckim, jak również z funkcjonowaniem zarządu i komisji rewizyjnej. Zatem zasadne jest każdorazowe zapraszanie stażystów na obrady walnego zgromadzenia. Jednocześnie należy wskazać, że ich obecności nie należy traktować w sposób bezwzględnie obowiązkowy.

Udział w obradach walnego zgromadzenia stanowi jeden ze statutowych obowiązków członka koła (§ 29 pkt 10 Statutu PZŁ). W przypadku zastosowania wobec członka koła, na jego własny wniosek, przepisów § 34 statutu (urlopowanie) mamy do czynienia z zawieszeniem go w prawach i obowiązkach członka koła. W takiej sytuacji nie można od niego żądać uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia. Niemniej jednak w dobrym tonie jest, aby zarząd zaprosił go na obrady walnego zgromadzenia, aczkolwiek jego obecność nie jest obowiązkowa i osoba ta nie jest uwzględniana przy ustalaniu kworum. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli okres urlopowania zbliża się ku końcowi – taki myśliwy będzie miał wówczas pełną wiedzę o funkcjonowania koła i problemach, z jakimi musi się ono mierzyć. Jednocześnie należy podkreślić, że mimo udziału w obradach walnego zgromadzenia myśliwy ten nie może w nim wziąć czynnego udziału.

Podstawa prawna: § 35 ust. 1 i ust. 3 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Odwołanie od uchwały

Jestem członkiem zarządu koła łowieckiego. Podczas jednego z posiedzeń zarząd rozpatrywał podanie o przyjęcie do koła nowego członka. Po wysłuchaniu zainteresowanego odbyło się głosowanie. Na pięciu członków zarządu trzy głosy były za i dwa przeciw, tym samym osoba ta została przyjęta do koła. Jednak w terminie trzech tygodni do zarządu wpłynęło odwołanie od tej uchwały do walnego zgromadzenia, podpisane przez co najmniej 1/3 członków koła. Podczas kolejnego posiedzenia zarządu prezes odczytał złożone odwołanie i zarządził ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia do koła. Wynik był identyczny jak w poprzednim głosowaniu, po czym prezes stwierdził, że uważa sprawę za ostatecznie zakończoną. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoba tak przyjęta jest członkiem naszego koła?

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim komisja rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania z kontroli działalności zarządu. Czy w takich okolicznościach można poddać pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium? Czy w przypadku podjęcia takiej uchwały jest ona prawomocna?

Czerwona książeczka

Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele