Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Czyj jest dzik

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Koła, w których poluję, podpisały umowy na odstrzał dzików w strefie WAMTA. Zarządy tych kół różnie interpretują przepisy dotyczące odstrzału w strefie WAMTA oraz przysługującego z tego tytułu ryczałtu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Chciałbym także wiedzieć, czyją własnością jest dzik odstrzelony w strefie WAMTA.

Odpowiedź:

Regulacje dotyczące odstrzału dzików w strefach występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń, jak również w strefie ochronnej oraz obszarach WAMTA (Wider Area for Medium Term Actions; obszary działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem wirusa ASF), i przysługującego z tego tytułu ryczałtu wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w 2019 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia występują dwie formy zwrotu kosztów strzelenia dzików. Pierwszą z nich jest zwrot kosztów tzw. ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików na obszarach ochronnych, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz obszarze WAMTA, jak również na każdym innym obszarze, gdzie na mocy wydanej decyzji prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików. Kwota ryczałtu wynosi 650 złotych brutto za samice przelatki i dorosłe samice dzika oraz 300 złotych za pozostałe dziki. Z kolei zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia myśliwy otrzymuje 80 proc. opisanej kwoty ryczałtu, a dzierżawca lub zarządca obwodu, na terenie którego wykonany był odstrzał sanitarny, 20 proc. tej kwoty (art. 47a ust. 2 i ust. 3 ustawy). Z kolei w przypadku odstrzału dzików prowadzonego w ramach gospodarki łowieckiej również przysługują opisane wcześniej kwoty ryczałtu za każdą odstrzeloną sztukę, lecz są one wypłacane w całości dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego dokonano odstrzału. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku kwoty ryczałtu obejmują wyłącznie dziki odstrzelone w obszarach zagrożenia, objętych ograniczeniami, obszarach ochronnych, a także w strefie WAMTA. Za dziki odstrzelone w ramach gospodarki łowieckiej na pozostałych obszarach ryczałt nie przysługuje.

Jeżeli chodzi o prawo własności dzików, to należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie, zawartymi w art. 15 ust. 1, każda zwierzyna strzelona w obwodzie łowieckim, zgodnie z przepisami prawa, stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy tego obwodu. Zarówno w przypadku polowań stanowiących element gospodarki łowieckiej, jak i odstrzałów sanitarnych, które w myśl definicji nie są polowaniami, prawnym właścicielem zwierzyny jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Sposób przekazania tuszy myśliwemu, po spełnieniu wymagań związanych z przeprowadzeniem badań pod kątem występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń, następuje na warunkach ustalonych przez walne zgromadzenie danego koła, zgodnie z § 36 pkt 11 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?

Ambona a prace gospodarcze

Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje

Forma powiadomienia

Gdy zarząd koła podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka, poinformował o sprawie wszystkich członków koła listami zwykłymi. Czy taka forma przekazania informacji jest właściwa, skoro walne zgromadzenie nie podjęło uchwały określającej sposób przekazywania informacji przez zarząd koła? Jak prawidłowo powinno wyglądać odwołanie? Czy każdy z członków koła składa osobno takie odwołanie, czy wystarczy jedno z uzasadnieniem oraz z listą podpisów myśliwych?

Termin zgłoszenia zbiorówki

Jakie są sankcje w sytuacji, gdy koło nie dokona zgłoszenia polowania zbiorowego do urzędu gminy lub dokona go bez zachowania 14-dniowego terminu? Co powinna zrobić