Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Deputat i szkody

fot. Shutterstock

Pytanie:

Na terenie jednego z dzierżawionych przez nasze koło obwodów łowieckich rolnik uprawia grunty dzierżawione od nadleśnictwa. Co roku występują tam szkody wyrządzone głównie przez dziki, a czasami także przez jelenie. Szkody te były dotychczas szacowane, a poszkodowanemu wypłacano z tego tytułu odszkodowanie. Nowy łowczy koła zdecydował jednak, że szkody te nie podlegają szacowaniu, gdyż w myśl przepisów ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje na gruntach będących deputatami rolnymi. Czy łowczy ma rację?

Odpowiedź:

Rzeczywiście, w myśl art. 48 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych. Przyjrzyjmy się dokładnie temu zapisowi. Po pierwsze, grunty muszą mieć charakter deputatu rolnego, czyli zostać przekazane bezpłatnie pracownikowi Administracji Lasów Państwowych w związku ze stosunkiem służbowym, jako tzw. świadczenie w naturze. Po wtóre, grunt będący deputatem musi stanowić własność Skarbu Państwa. Wreszcie, szkody muszą powstać na gruntach leśnych. Taka konstrukcja prawna związana z gruntami określanymi jako deputaty sprawia, że tereny oddane w użytkowanie przez nadleśnictwo na zasadach umowy dzierżawy nie stanowią deputatu w rozumieniu opisanego przepisu rangi ustawowej.

Zatem, w związku z wykładnią definicji uprawy rolnej dokonaną przez Sąd Najwyższy 27 listopada 2007 roku, według której uprawą rolną jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym, to status gruntu decyduje o tym, czy odszkodowanie jest należne, czy też nie. Jeżeli deputat zlokalizowany jest na gruncie leśnym, to odszkodowanie z tytułu wystąpienia na nim szkód od zwierzyny i tak nie będzie należne. Wynika to zarówno z przepisu art. 48 pkt 1, jak i samego brzmienia art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie.

Jeżeli zdarzyłoby się, że grunt oddany w użytkowanie, a tym samym i we władztwo jako deputat, jest gruntem rolnym, to odszkodowanie będzie należne.

Na zakończenie zauważmy, że w sytuacji, gdyby umowa dzierżawy z rolnikiem zawarta została na dzierżawę gruntu leśnego, a grunt ten użytkowany był rolniczo, odszkodowanie nie będzie należne. Uwarunkowane jest to cytowaną wcześniej uchwałą Sadu Najwyższego.

Podstawa prawna: Art. 48 pkt 1 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Niepełnoletni na stażu

Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?

Jak zawiadomić o walnym

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?