Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dokarmianie w strefie pomoru

fot. Getty Images

Pytanie:

Czy w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń można prowadzić zimowe dokarmianie zwierzyny?

Odpowiedź:

W obecnym stanie prawnym kwestie związane z dokarmianiem zwierząt łownych wynikają zarówno z przepisów ustawy Prawo łowieckie, jak i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Artykuł 13 ustawy Prawo łowieckie wskazuje, że dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać zwierzynę. Obwarowane jest to jednak klauzulą, że tego rodzaju działanie nie może stwarzać zagrożenia epizootycznego. Dodatkowo w przypadku podejmowania takich inicjatyw konieczne jest uzgodnienie miejsc wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, na którym zabiegi te mają być realizowane. Z kolei przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt jednoznacznie wskazują, że powiatowy lekarz weterynarii może czasowo zakazać dokarmiania zwierząt łownych. Odbywa się to na drodze rozporządzenia, które w tym przypadku stanowi akt prawa miejscowego. Niemniej jednak obligatoryjny zakaz dokarmiania dzików na obszarach zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze ochronnym (strefy czerwona, niebieska i żółta) wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Należy więc stwierdzić, że w obwodach opisanych przez czytelnika z całą pewnością w obecnych uwarunkowaniach prawnych obowiązuje zakaz dokarmiania dzików. Jednocześnie za jego nieprzestrzeganie przewidziane są sankcje karne w postaci kar pieniężnych. Z kolei dokarmianie innych gatunków zwierzyny może być prowadzone na zasadach wynikających z ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.

Limit odstrzału

Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym