Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dożywotni przewodniczący

Pytanie:

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.

Odpowiedź:

Choć powszechnie praktykowane jest, że obrady walnego rozpoczyna prezes koła, to na samym początku powinien zostać dokonany wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad (§ 43 ust. 1 Statutu PZŁ). Każdy z członków koła może zostać zgłoszony do pełnienia funkcji przewodniczącego i sekretarza. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie zgody na kandydowanie od osoby zgłoszonej. Statut nie ogranicza możliwości kandydowania na te funkcje prezesowi, sekretarzowi koła ani jakiemukolwiek innemu członkowi zarządu koła.

Wyboru przewodniczącego oraz sekretarza obrad dokonuje się w drodze głosowania. Tak więc uczestniczący w głosowaniu mają pełne prawo powierzyć te funkcje osobom, które są członkami zarządu (prezes koła lub jego sekretarz). Jednak nie może się to odbywać, jak to ujął czytelnik, „z urzędu”. Takie postępowanie jest niezgodne ze statutem.

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Gdy myśliwy poniósł szkody

Dwóch myśliwych, członków naszego koła, posiada grunty rolne. Myśliwi ci od dwóch lat zgłaszają się po odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami prawa? Kto w opisanej sytuacji powinien dokonać szacowania szkód?

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione