Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dożywotni przewodniczący

Pytanie:

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.

Odpowiedź:

Choć powszechnie praktykowane jest, że obrady walnego rozpoczyna prezes koła, to na samym początku powinien zostać dokonany wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad (§ 43 ust. 1 Statutu PZŁ). Każdy z członków koła może zostać zgłoszony do pełnienia funkcji przewodniczącego i sekretarza. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie zgody na kandydowanie od osoby zgłoszonej. Statut nie ogranicza możliwości kandydowania na te funkcje prezesowi, sekretarzowi koła ani jakiemukolwiek innemu członkowi zarządu koła.

Wyboru przewodniczącego oraz sekretarza obrad dokonuje się w drodze głosowania. Tak więc uczestniczący w głosowaniu mają pełne prawo powierzyć te funkcje osobom, które są członkami zarządu (prezes koła lub jego sekretarz). Jednak nie może się to odbywać, jak to ujął czytelnik, „z urzędu”. Takie postępowanie jest niezgodne ze statutem.

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Termin zgłoszenia zbiorówki

Jakie są sankcje w sytuacji, gdy koło nie dokona zgłoszenia polowania zbiorowego do urzędu gminy lub dokona go bez zachowania 14-dniowego terminu? Co powinna zrobić

Jak zawiadomić o walnym

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni

W którym ZO PZŁ?

Po zdaniu egzaminów nabyłem uprawnienia do wykonywania polowania, jednak z przyczyn osobistych nie wstąpiłem do Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie ze względu na charakter mojej pracy zmieniłem miejsce zamieszkania, jednak zameldowany jestem od urodzenia w tym samym miejscu. Po podjęciu decyzji o wstąpieniu do PZŁ udałem się do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca mojego zamieszkania. Tam usłyszałem, że powinienem złożyć stosowne dokumenty w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca zameldowania. Problem w tym, że przyjeżdżam tam zaledwie 3-4 razy w roku, i to zazwyczaj w dni wolne od pracy, kiedy biuro zarządu jest nieczynne. Co w tej sytuacji zrobić, aby zostać przyjętym do PZŁ?

We własnej sprawie

Na najbliższym walnym zgromadzeniu będziemy głosować uchwałę, która dotyczy bezpośrednio prezesa koła. Powstały wątpliwości, czy prezes może brać udział w takim głosowaniu. Czy członek zarządu