Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dymisja łowczego

fot. Karl - Heinz Volkmar

Pytanie:

Po tym, jak łowczy zrezygnował, zarząd koła podjął uchwałę o powierzeniu tej funkcji innej osobie, niewchodzącej dotychczas w skład zarządu. Jednocześnie zarząd koła (w składzie 3-osobowym) zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, a w porządku obrad znajdował się punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji z funkcji łowczego oraz drugi dotyczący wyborów uzupełniających, służących wyłonieniu brakującego członka zarządu. Czy opisane postępowanie zarządu koła było prawidłowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Statutu PZŁ (§ 62 ust. 8), w przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków – a z takim przypadkiem mamy do czynienia w opisanej sytuacji – zarząd koła powierza pełnienie tych obowiązków innemu członkowi zarządu, ale może powierzyć pełnienie tych obowiązków także osobie niebędącej członkiem zarządu. Wymóg statutowy mówi, że musi to być członek danego koła łowieckiego. Jednak w tym drugim przypadku osoba taka podczas obrad zarządu dysponuje wyłącznie głosem doradczym, a zatem nie może uczestniczyć w głosowaniach przy podejmowanych uchwałach.

Kolejnym wątkiem poruszonym przez czytelnika jest ten dotyczący zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może zostać zwołane przez zarząd koła w każdym czasie (§ 56 ust. 1 Statutu PZŁ). Jednocześnie § 62 ust. 1 statutu określa minimalną liczbę składu zarządu na cztery osoby. Z kolei w myśl postanowień § 166 ust. 2 statutu zaprzestanie pełnienia funkcji na skutek jej zrzeczenia się następuje dopiero z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego. Zatem do czasu przyjęcia rezygnacji z funkcji łowczego przez walne zgromadzenie osoba ta jest formalnie członkiem zarządu koła, a tym samym statutowy wymóg czteroosobowego składu zarządu koła, jako organu koła łowieckiego, w tym zakresie został spełniony i nadzwyczajne walne zgromadzenie mogło zostać zwołane niezależnie od tego, czy łowczy, który złożył rezygnację, uczestniczył w posiedzeniu zarządu, czy też nie.

Należy również podkreślić, że mimo rezygnacji łowczego powierzone przez zarząd koła pełnienie obowiązków trwa do najbliższego walnego zgromadzenia i nie zachodzi konieczność zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wyłącznie w celu wybrania nowego łowczego koła.

Podsumowując, opisane działanie zarządu koła ocenić należy jako zgodne z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Inne pytania czytelników

Zarząd a składki

Czy zgodnie z przepisami Statutu PZŁ (§ 124 ust. 2 i 3) zarząd koła ma prawo samodzielnie wprowadzić dla członków koła składki miesięczne (w tym składki ulgowe)? Czy też może to uchwalić tylko walne zgromadzenie koła?

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy

Komu odszkodowanie?

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?