Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dymisja łowczego

fot. Karl - Heinz Volkmar

Pytanie:

Po tym, jak łowczy zrezygnował, zarząd koła podjął uchwałę o powierzeniu tej funkcji innej osobie, niewchodzącej dotychczas w skład zarządu. Jednocześnie zarząd koła (w składzie 3-osobowym) zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, a w porządku obrad znajdował się punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji z funkcji łowczego oraz drugi dotyczący wyborów uzupełniających, służących wyłonieniu brakującego członka zarządu. Czy opisane postępowanie zarządu koła było prawidłowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Statutu PZŁ (§ 62 ust. 8), w przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków – a z takim przypadkiem mamy do czynienia w opisanej sytuacji – zarząd koła powierza pełnienie tych obowiązków innemu członkowi zarządu, ale może powierzyć pełnienie tych obowiązków także osobie niebędącej członkiem zarządu. Wymóg statutowy mówi, że musi to być członek danego koła łowieckiego. Jednak w tym drugim przypadku osoba taka podczas obrad zarządu dysponuje wyłącznie głosem doradczym, a zatem nie może uczestniczyć w głosowaniach przy podejmowanych uchwałach.

Kolejnym wątkiem poruszonym przez czytelnika jest ten dotyczący zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może zostać zwołane przez zarząd koła w każdym czasie (§ 56 ust. 1 Statutu PZŁ). Jednocześnie § 62 ust. 1 statutu określa minimalną liczbę składu zarządu na cztery osoby. Z kolei w myśl postanowień § 166 ust. 2 statutu zaprzestanie pełnienia funkcji na skutek jej zrzeczenia się następuje dopiero z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego. Zatem do czasu przyjęcia rezygnacji z funkcji łowczego przez walne zgromadzenie osoba ta jest formalnie członkiem zarządu koła, a tym samym statutowy wymóg czteroosobowego składu zarządu koła, jako organu koła łowieckiego, w tym zakresie został spełniony i nadzwyczajne walne zgromadzenie mogło zostać zwołane niezależnie od tego, czy łowczy, który złożył rezygnację, uczestniczył w posiedzeniu zarządu, czy też nie.

Należy również podkreślić, że mimo rezygnacji łowczego powierzone przez zarząd koła pełnienie obowiązków trwa do najbliższego walnego zgromadzenia i nie zachodzi konieczność zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wyłącznie w celu wybrania nowego łowczego koła.

Podsumowując, opisane działanie zarządu koła ocenić należy jako zgodne z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Inne pytania czytelników

Tylko na własny użytek?

Zarząd naszego koła łowieckiego wprowadził przepis o odstrzale dzików wyłącznie na własny użytek, co skutkuje znaczącym spadkiem odstrzałów. Dodam, że dzierżawione obwody łowieckie leżą w strefach czerwonej i żółtej oraz w obszarze WAMTA afrykańskiego pomoru świń. Czy decyzja zarządu koła nie stoi w sprzeczności z zasadami walki z pomorem? Czy nie jest to działanie na szkodę koła?

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Uchwały „na nowo”

Przed walnym zgromadzeniem zaplanowanym na czerwiec powstały u nas w kole następujące wątpliwości: czy nowy Statut PZŁ powoduje, że wszystkie uchwały mamy podejmować na nowo

Protokół z walnego

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym