Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dystrybucja tusz zwierzyny

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie zawartymi w art. 15 ust. 1 zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy tego obwodu. Jednak zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zawartymi w § 53 pkt 10 do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne oraz zasad zagospodarowania zwierzyny.

Tym samym zasady postępowania z tuszami po odstrzale powinny być regulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków koła. Jeżeli walne zgromadzenie upoważnia zarząd koła do dysponowania tuszami upolowanej zwierzyny, to wówczas on lub jego upoważniony członek decyduje o przeznaczeniu każdej tuszy upolowanej zwierzyny, a tym samym może zabronić pobrania jej na użytek własny przez myśliwego. W sytuacji gdy walne zgromadzenie nakreśliło sposób rozdysponowania tusz zwierzyny i jest tam mowa o tym, że to myśliwy, który ustrzelił zwierzynę, decyduje o jej przeznaczeniu (punkt skupu czy użytek własny), zarząd koła nie ma takiego prawa.

Inne pytania czytelników

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Uchylona uchwała

Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od

Walne liczenie

Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie