Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dystrybucja tusz zwierzyny

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie zawartymi w art. 15 ust. 1 zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy tego obwodu. Jednak zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zawartymi w § 53 pkt 10 do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne oraz zasad zagospodarowania zwierzyny.

Tym samym zasady postępowania z tuszami po odstrzale powinny być regulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków koła. Jeżeli walne zgromadzenie upoważnia zarząd koła do dysponowania tuszami upolowanej zwierzyny, to wówczas on lub jego upoważniony członek decyduje o przeznaczeniu każdej tuszy upolowanej zwierzyny, a tym samym może zabronić pobrania jej na użytek własny przez myśliwego. W sytuacji gdy walne zgromadzenie nakreśliło sposób rozdysponowania tusz zwierzyny i jest tam mowa o tym, że to myśliwy, który ustrzelił zwierzynę, decyduje o jej przeznaczeniu (punkt skupu czy użytek własny), zarząd koła nie ma takiego prawa.

Inne pytania czytelników

Jednostka zbożowa

W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą

Limit odstrzału

Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym