Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dystrybucja tusz zwierzyny

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie zawartymi w art. 15 ust. 1 zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy tego obwodu. Jednak zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zawartymi w § 53 pkt 10 do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne oraz zasad zagospodarowania zwierzyny.

Tym samym zasady postępowania z tuszami po odstrzale powinny być regulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków koła. Jeżeli walne zgromadzenie upoważnia zarząd koła do dysponowania tuszami upolowanej zwierzyny, to wówczas on lub jego upoważniony członek decyduje o przeznaczeniu każdej tuszy upolowanej zwierzyny, a tym samym może zabronić pobrania jej na użytek własny przez myśliwego. W sytuacji gdy walne zgromadzenie nakreśliło sposób rozdysponowania tusz zwierzyny i jest tam mowa o tym, że to myśliwy, który ustrzelił zwierzynę, decyduje o jej przeznaczeniu (punkt skupu czy użytek własny), zarząd koła nie ma takiego prawa.

Inne pytania czytelników

Komu odszkodowanie?

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?

Broń na siedzeniu

Jeden z członków naszego koła nie mieszka na terenie dzierżawionego przez nas obwodu, tylko sąsiedniego. Według myśliwych z koła dzierżawiącego sąsiedni obwód łowiecki notorycznie przemieszcza się przez ich łowisko z bronią bez futerału, leżącą na tylnym siedzeniu samochodu. A nie ma upoważnienia do wykonywania polowania w tym obwodzie. Na jakie sankcje karne myśliwy ten jest narażony?

Przyjęcie do koła

Zarząd naszego koła łowieckiego liczy czterech członków. Jedno z posiedzeń, które miało miejsce w lipcu tego roku, odbyło się w składzie dwuosobowym (pozostałych dwóch członków zarządu, przebywających na urlopie, nie powiadomiono). Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o przyjęciu do koła nowego członka. Czy było to zgodne z przepisami prawa?

Czy zaprosić stażystę

Czy w obradach walnego zgromadzenia mogą brać udział stażyści koła oraz myśliwi urlopowani w kole? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?