Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Forma powiadomienia

fot. Shutterstock

Pytanie:

Gdy zarząd koła podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka, poinformował o sprawie wszystkich członków koła listami zwykłymi. Czy taka forma przekazania informacji jest właściwa, skoro walne zgromadzenie nie podjęło uchwały określającej sposób przekazywania informacji przez zarząd koła? Jak prawidłowo powinno wyglądać odwołanie? Czy każdy z członków koła składa osobno takie odwołanie, czy wystarczy jedno z uzasadnieniem oraz z listą podpisów myśliwych?

Odpowiedź:

Statut PZŁ (§ 25 ust. 3) precyzyjnie określa formę powiadomienia wszystkich członków koła o podjęciu uchwały przez zarząd koła o przyjęciu do koła kolejnego członka. Podstawową i obowiązującą zasadą w tym zakresie jest uchwała walnego zgromadzenia członków koła. W opisanej sytuacji, gdy brak takiej uchwały, statut wskazuje inną drogę, w postaci powiadomienia w formie elektronicznej, nie precyzując jednak dokładnie takiej formy. Zatem, może to być np. krótka wiadomość tekstowa (SMS) lub forma korespondencji drogą e-mail. Jednak w opisanym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem norm statutowych, gdyż przy braku stosownej uchwały walnego zgromadzenia w tym zakresie korespondencja przesłana listem zwykłym nie wypełnia postanowień statutu, a jednocześnie w żaden sposób nie można jej traktować jako skutecznego powiadomienia. Dodatkowo w przypadku listu zwykłego nie sposób ustalić dokładnej daty jego wysłania, a tym samym ustalić ostatecznego terminu na złożenie skutecznego odwołania.
Jeżeli chodzi o formę odwołania, to Statut PZŁ (§25 ust. 5) nie określa precyzyjnie, jak powinna ona wyglądać. Jednak należy mieć na uwadze, że ma to nastąpić w terminie 30 dni (nie od przyjęcia, tylko od wysłania powiadomienia). Musi zostać także spełniony inny wymóg – aby odwołanie było skuteczne, musi zostać wniesione przez 1/3 członków koła. Zatem najlepszym sposobem jest opisane przez czytelnika odwołanie zbiorcze. Ma ono postać pisma przewodniego wraz z listą osób wnoszących odwołanie i ich podpisami. Jednak w przypadku, gdy każdy z członków koła złoży takie odwołanie indywidualnie, a zarazem terminowo, będzie ono traktowane jako skutecznie złożone i wówczas to zarząd koła oceni, czy każde z nich spełnia statutowe wymagania, oraz łącznie, czy złożone odwołania wypełniają wymóg statutowy w zakresie liczby członków koła odwołujących się od uchwały o przyjęciu do koła.
Podstawa prawna: § 25 ust. 3 i ust. 5 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Uchwały „na nowo”

Przed walnym zgromadzeniem zaplanowanym na czerwiec powstały u nas w kole następujące wątpliwości: czy nowy Statut PZŁ powoduje, że wszystkie uchwały mamy podejmować na nowo

Kiedy dokonać wpisu

W moim kole łowieckim podjęto uchwałę o konieczności dokonania wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym bezpośrednio przed polowaniem, a nie na 24 godziny przed planowanym jego rozpoczęciem. Ma to ukrócić praktyki rzekomo permanentnego blokowania przez niektórych myśliwych wybranych części obwodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,

W łowisku bez odstrzału

Członkowie kół łowieckich powinni być traktowani w jednakowy sposób. Jednak w moim kole łowieckim członek komisji rewizyjnej, nie mając ważnego odstrzału, był dwukrotnie na polowaniu, czego potwierdzeniem są m.in. wpisy w książce ewidencji na polowaniu indywidualnym (zwierzyny nie pozyskał). Jakie konsekwencje powinien ponieść taki myśliwy i kto może ewentualnie nałożyć sankcje karne? Zarząd twierdzi, że jest bezsilny, gdyż myśliwy pełni funkcję w organie koła.