Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Forma powiadomienia

fot. Shutterstock

Pytanie:

Gdy zarząd koła podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka, poinformował o sprawie wszystkich członków koła listami zwykłymi. Czy taka forma przekazania informacji jest właściwa, skoro walne zgromadzenie nie podjęło uchwały określającej sposób przekazywania informacji przez zarząd koła? Jak prawidłowo powinno wyglądać odwołanie? Czy każdy z członków koła składa osobno takie odwołanie, czy wystarczy jedno z uzasadnieniem oraz z listą podpisów myśliwych?

Odpowiedź:

Statut PZŁ (§ 25 ust. 3) precyzyjnie określa formę powiadomienia wszystkich członków koła o podjęciu uchwały przez zarząd koła o przyjęciu do koła kolejnego członka. Podstawową i obowiązującą zasadą w tym zakresie jest uchwała walnego zgromadzenia członków koła. W opisanej sytuacji, gdy brak takiej uchwały, statut wskazuje inną drogę, w postaci powiadomienia w formie elektronicznej, nie precyzując jednak dokładnie takiej formy. Zatem, może to być np. krótka wiadomość tekstowa (SMS) lub forma korespondencji drogą e-mail. Jednak w opisanym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem norm statutowych, gdyż przy braku stosownej uchwały walnego zgromadzenia w tym zakresie korespondencja przesłana listem zwykłym nie wypełnia postanowień statutu, a jednocześnie w żaden sposób nie można jej traktować jako skutecznego powiadomienia. Dodatkowo w przypadku listu zwykłego nie sposób ustalić dokładnej daty jego wysłania, a tym samym ustalić ostatecznego terminu na złożenie skutecznego odwołania.
Jeżeli chodzi o formę odwołania, to Statut PZŁ (§25 ust. 5) nie określa precyzyjnie, jak powinna ona wyglądać. Jednak należy mieć na uwadze, że ma to nastąpić w terminie 30 dni (nie od przyjęcia, tylko od wysłania powiadomienia). Musi zostać także spełniony inny wymóg – aby odwołanie było skuteczne, musi zostać wniesione przez 1/3 członków koła. Zatem najlepszym sposobem jest opisane przez czytelnika odwołanie zbiorcze. Ma ono postać pisma przewodniego wraz z listą osób wnoszących odwołanie i ich podpisami. Jednak w przypadku, gdy każdy z członków koła złoży takie odwołanie indywidualnie, a zarazem terminowo, będzie ono traktowane jako skutecznie złożone i wówczas to zarząd koła oceni, czy każde z nich spełnia statutowe wymagania, oraz łącznie, czy złożone odwołania wypełniają wymóg statutowy w zakresie liczby członków koła odwołujących się od uchwały o przyjęciu do koła.
Podstawa prawna: § 25 ust. 3 i ust. 5 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Limit odstrzału

Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym

Wpisowe na raty

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

Patowa sytuacja

Zarząd koła liczy czterech członków: prezes sprawujący dodatkowo funkcję sekretarza, łowczy, skarbnik i podłowczy. Czy możliwe jest podjęcie uchwały, jeżeli głosy rozkładają się 2:2, tzn. czy głos prezesa jest przeważający? Co w przypadku, jeżeli głos prezesa nie jest przeważający: czy to oznacza paraliż zarządu w podejmowaniu każdej uchwały stosunkiem głosów 2:2?

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione