Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Głosowanie tajne

Pytanie:

Czy podczas obrad walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed głosowaniem nad uchwałą o zakupie nieruchomości, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego? A jeśli nie, to kiedy należy zgłosić taki wniosek?

Odpowiedź:

Kwestię sposobu głosowania podczas obrad walnego zgromadzenia reguluje § 112 Statutu PZŁ. W świetle cytowanych przepisów, z wyjątkiem głosowań dotyczących wyboru i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła, wszystkie inne głosowania odbywają się w sposób jawny. Niemniej jednak na wniosek 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad przeprowadzane jest głosowanie tajne. Wniosek taki, jako formalny, można zgłosić bezpośrednio przed głosowaniem nad projektem danej uchwały. Wniosek, po przegłosowaniu i uzyskaniu wymaganej liczby głosów, staje się obowiązujący podczas danego głosowania. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku głosowań tajnych należy zapewnić głosującym miejsce do swobodnego oddania głosu.

Podstawa prawna: § 112 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Żywołapki

Nasze koło łowieckie rozważa zakup kilkunastu pułapek i rozstawienie ich w łowisku celem redukcji drapieżników. Jakie są obecnie możliwości stosowania pułapek żywołownych przez myśliwych?

Odstrzał w strefie WAMTA

Według opinii zarządu naszego koła za odstrzał dzików w strefie WAMTA myśliwemu, który dokonał odstrzału, nie przysługuje kwota ryczałtu. Czy jest to postępowanie zgodne z prawem? Dodatkowo, kto ustala obszar tej strefy, w jakim celu i gdzie można znaleźć wytyczne w zakresie przebiegu granicy tej strefy?

Broń w terenówce

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

Kandydat do zarządu

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu koła powstała wątpliwość, czy członek koła – myśliwy niemacierzysty – może zostać wybrany do zarządu koła.