Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Głosowanie tajne

Pytanie:

Czy podczas obrad walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed głosowaniem nad uchwałą o zakupie nieruchomości, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego? A jeśli nie, to kiedy należy zgłosić taki wniosek?

Odpowiedź:

Kwestię sposobu głosowania podczas obrad walnego zgromadzenia reguluje § 112 Statutu PZŁ. W świetle cytowanych przepisów, z wyjątkiem głosowań dotyczących wyboru i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła, wszystkie inne głosowania odbywają się w sposób jawny. Niemniej jednak na wniosek 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad przeprowadzane jest głosowanie tajne. Wniosek taki, jako formalny, można zgłosić bezpośrednio przed głosowaniem nad projektem danej uchwały. Wniosek, po przegłosowaniu i uzyskaniu wymaganej liczby głosów, staje się obowiązujący podczas danego głosowania. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku głosowań tajnych należy zapewnić głosującym miejsce do swobodnego oddania głosu.

Podstawa prawna: § 112 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Uchylona uchwała

Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od

Dożywotni przewodniczący

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym

Cztery rewiry dziennie

Zarząd naszego koła wprowadził elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że każdy członek koła może wpisać się maksymalnie na dwa rewiry w ciągu dnia w jednym obwodzie łowieckim.