Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Jak zawiadomić o walnym

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego odbycia. Czy zarząd koła ma obowiązek zawiadomienie to wysyłać listem poleconym oraz czy w tym względzie brana jest pod uwagę data nadania czy data otrzymania korespondencji. Dodatkowo, czy zawiadomienie jednego czy dwóch członków koła w terminie krótszym od wymaganego statutem, np. 13 czy 12 dni przed walnym, skutkuje uchyleniem przez zarząd okręgowy podjętych uchwał?

Odpowiedź:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego w § 57 definiuje termin oraz wymagania formalne w zakresie zawiadomienia członka koła o planowanym walnym zgromadzeniu. Ujęte są tam szczegółowo terminy związane z opisanym zawiadomieniem. Nie ulega wątpliwości, że zawiadomienie to ma mieć formę pisemną. Zakreślony, co najmniej 14-dniowy termin poinformowania o tym fakcie członków koła, oznacza, że w tym czasie zawiadomienie powinno zostać doręczone do zainteresowanych. Termin nadania zawiadomień powinien być więc tak dobrany, aby skuteczna informacja dotarła przed upływem 14-dniowego okresu zakreślonego statutem. W naszych warunkach skuteczne doręczenie korespondencji następuje z reguły w okresie od 3 do 5 dni. Należy również wskazać, że w tym przypadku statut nie nakreśla wymagań co do rodzaju korespondencji. Zatem nie musi to być korespondencja nadawana listem poleconym, a nawet nie musi to być korespondencja nadawana drogą pocztową. Równie dobrze zawiadomienia mogą zostać doręczone osobiście, przez członka zarządu lub wynajętego gońca, co jest także praktykowane i nie narusza w żaden sposób norm statutowych. W przypadku określonym w § 44 ust. 3 statutu, gdzie mamy do czynienia z wykluczeniem z koła, przepis jasno stanowi, że zainteresowanego o tym fakcie powiadamia się za potwierdzeniem odbioru. Natomiast w przypadku zawiadomienia o walnym brak szczegółowych uregulowań.

Jeżeli chodzi o dochowanie terminowości dostarczenia informacji o walnym zgromadzeniu, to należy stwierdzić, że zakreślony w statucie 14-dniowy termin nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, w tym znaczeniu, że jego niedochowanie skutkować musi obligatoryjnie uchyleniem wszystkich uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Przecież nawet bardzo skrupulatne podejście do tej problematyki oraz zachowanie należytej staranności w dostarczaniu informacji o walnym zgromadzeniu przez zarząd koła skutkować może przekroczeniem terminów z uwagi na terminowość doręczeń pocztowych, która może być bardzo różna. Tym samym organ nadrzędny powinien każdorazowo dokonywać oceny zaistniałej sytuacji w kwestii, czy i w jakim stopniu uchybienie terminu dostarczenia informacji konkretnym osobom miało wpływ na podejmowane uchwały i ich treść. Ocena taka powinna być dokonywana zarówno w sytuacjach prowadzenia postępowania wewnątrzorganizacyjnego w tzw. trybie instancyjnym, jak również w trybie nadzoru. Niedochowanie terminów określonych w § 57 pkt 1, 2 i 3 Statutu PZŁ, przewidzianych do zwołania walnego zgromadzenia oraz ewentualnie ustalenia ostatecznego porządku obrad, może skutkować zakwestionowaniem podjętych uchwał tylko wówczas, gdy uchybienie z tego tytułu byłoby znaczące dla podejmowanych uchwał. Stałoby się tak w sytuacji, gdyby w wyniku nieterminowego doręczenia zainteresowany czy jakaś grupa członków koła nie mogliby uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia i w sposób istotny decydować o podjętych uchwałach lub ich treści. Stanowisko takie prezentuje także Komisja Prawna Naczelnej Rady Łowieckiej.

Inne pytania czytelników

Okręgowa selekcja

Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie

Zespół nadzorczo-kontrolny

Na okręgowym zjeździe delegatów został wybrany pięcioosobowy zespół nadzorczo-kontrolny. Proszę o wyjaśnienie, jakie ma on kompetencje. Ani w Statucie PZŁ, ani w ustawie Prawo łowieckie nie znalazłem stosownych zapisów.

W ilu zarządach?

Czy w świetle nowego Statutu PZŁ osoba będąca członkiem dwóch kół łowieckich może zostać wybrana jednocześnie do zarządu jednego i drugiego koła? Czy może sprawować w tym samym czasie funkcje w jednym i drugim kole?

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy