Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Jak zawiadomić o walnym

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego odbycia. Czy zarząd koła ma obowiązek zawiadomienie to wysyłać listem poleconym oraz czy w tym względzie brana jest pod uwagę data nadania czy data otrzymania korespondencji. Dodatkowo, czy zawiadomienie jednego czy dwóch członków koła w terminie krótszym od wymaganego statutem, np. 13 czy 12 dni przed walnym, skutkuje uchyleniem przez zarząd okręgowy podjętych uchwał?

Odpowiedź:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego w § 57 definiuje termin oraz wymagania formalne w zakresie zawiadomienia członka koła o planowanym walnym zgromadzeniu. Ujęte są tam szczegółowo terminy związane z opisanym zawiadomieniem. Nie ulega wątpliwości, że zawiadomienie to ma mieć formę pisemną. Zakreślony, co najmniej 14-dniowy termin poinformowania o tym fakcie członków koła, oznacza, że w tym czasie zawiadomienie powinno zostać doręczone do zainteresowanych. Termin nadania zawiadomień powinien być więc tak dobrany, aby skuteczna informacja dotarła przed upływem 14-dniowego okresu zakreślonego statutem. W naszych warunkach skuteczne doręczenie korespondencji następuje z reguły w okresie od 3 do 5 dni. Należy również wskazać, że w tym przypadku statut nie nakreśla wymagań co do rodzaju korespondencji. Zatem nie musi to być korespondencja nadawana listem poleconym, a nawet nie musi to być korespondencja nadawana drogą pocztową. Równie dobrze zawiadomienia mogą zostać doręczone osobiście, przez członka zarządu lub wynajętego gońca, co jest także praktykowane i nie narusza w żaden sposób norm statutowych. W przypadku określonym w § 44 ust. 3 statutu, gdzie mamy do czynienia z wykluczeniem z koła, przepis jasno stanowi, że zainteresowanego o tym fakcie powiadamia się za potwierdzeniem odbioru. Natomiast w przypadku zawiadomienia o walnym brak szczegółowych uregulowań.

Jeżeli chodzi o dochowanie terminowości dostarczenia informacji o walnym zgromadzeniu, to należy stwierdzić, że zakreślony w statucie 14-dniowy termin nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, w tym znaczeniu, że jego niedochowanie skutkować musi obligatoryjnie uchyleniem wszystkich uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Przecież nawet bardzo skrupulatne podejście do tej problematyki oraz zachowanie należytej staranności w dostarczaniu informacji o walnym zgromadzeniu przez zarząd koła skutkować może przekroczeniem terminów z uwagi na terminowość doręczeń pocztowych, która może być bardzo różna. Tym samym organ nadrzędny powinien każdorazowo dokonywać oceny zaistniałej sytuacji w kwestii, czy i w jakim stopniu uchybienie terminu dostarczenia informacji konkretnym osobom miało wpływ na podejmowane uchwały i ich treść. Ocena taka powinna być dokonywana zarówno w sytuacjach prowadzenia postępowania wewnątrzorganizacyjnego w tzw. trybie instancyjnym, jak również w trybie nadzoru. Niedochowanie terminów określonych w § 57 pkt 1, 2 i 3 Statutu PZŁ, przewidzianych do zwołania walnego zgromadzenia oraz ewentualnie ustalenia ostatecznego porządku obrad, może skutkować zakwestionowaniem podjętych uchwał tylko wówczas, gdy uchybienie z tego tytułu byłoby znaczące dla podejmowanych uchwał. Stałoby się tak w sytuacji, gdyby w wyniku nieterminowego doręczenia zainteresowany czy jakaś grupa członków koła nie mogliby uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia i w sposób istotny decydować o podjętych uchwałach lub ich treści. Stanowisko takie prezentuje także Komisja Prawna Naczelnej Rady Łowieckiej.

Inne pytania czytelników

Składka do PZŁ z budżetu koła

Czy możliwe jest żądanie od byłych członków zarządu koła zwrotu pieniędzy do kasy koła z tytułu wcześniejszego opłacania z budżetu koła ich składek członkowskich do PZŁ? Nadmienić należy, że brak jest w tym względzie jakiejkolwiek uchwały walnego zgromadzenia.

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą

Zawieszenie w prawach

Zarząd naszego koła zawiesił myśliwego w prawach członka koła, ten zgodnie ze statutem odwołał się do walnego zgromadzenia. W wyniku głosowania na walnym padł remis, po czym przewodniczący zarządził drugie głosowanie celem rozstrzygnięcia problemu.

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?