Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kandydat do zarządu

fot. Karl – Heinz Volkmar

Pytanie:

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu koła powstała wątpliwość, czy członek koła – myśliwy niemacierzysty – może zostać wybrany do zarządu koła. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na łamach „Łowca Polskiego”.

Odpowiedź:

Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem Polskiego Związku Łowieckiego, nie ma podziału członkostwa w kole łowieckim na macierzyste i niemacierzyste. Od dnia wejścia w życie nowego Statutu PZŁ każdy członek koła ma równe prawa i obowiązki w kole, bez względu na jego dotychczasowy status. Zgodnie z par. 28 pkt 1 Statutu PZŁ, członek koła ma prawo wybierać i być wybieranym do organów koła i Zrzeszenia. Warto podkreślić, że czynnego i biernego prawa wyborczego nie ma natomiast rezydent koła (par. 27 ust. 2 Statutu PZŁ). Przechodząc do odpowiedzi na zadane pytanie należy zauważyć, że zgodnie z art. 33b ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) w skład zarządu koła łowieckiego wchodzi od 4 do 7 osób wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków koła łowieckiego. Wymieniony przepis wszedł w życie 1 kwietnia 2018 r. i od tego czasu członkiem zarządu koła łowieckiego może zostać każdy członek koła, bowiem przepis rangi ustawowej jasno określa tylko jeden wymóg przed członkiem zarządu koła – fakt jego przynależności do danego koła. Obecnie obowiązujący Statut PZŁ jednoznacznie przesądza o równych prawach członków koła łowieckiego, przy czym warto uwypuklić, że rezydent nie jest członkiem koła łowieckiego, jednocześnie na mocy Statutu PZŁ ma on wiele uprawnień (np. prawa określone w par. 28 pkt 2-6 Statutu PZŁ). Mając na względzie powyższe, należy udzielić odpowiedzi, że każdy członek danego koła łowieckiego ma prawo zostać wybranym do zarządu koła, bez względu na jego dotychczasowy status członka macierzystego lub niemacierzystego.

Grzegorz Sobolak, radca prawny

Inne pytania czytelników

Swobodne oddanie głosu

Statut PZŁ przewiduje, że w przypadku tajnego głosowania musimy zapewnić „miejsce do swobodnego oddania głosu”. Czy mamy na walnym zrobić kabiny do głosowania jak podczas wyborów państwowych?

Zawieszenie w prawach

Zarząd naszego koła zawiesił myśliwego w prawach członka koła, ten zgodnie ze statutem odwołał się do walnego zgromadzenia. W wyniku głosowania na walnym padł remis, po czym przewodniczący zarządził drugie głosowanie celem rozstrzygnięcia problemu.

W ilu zarządach?

Czy w świetle nowego Statutu PZŁ osoba będąca członkiem dwóch kół łowieckich może zostać wybrana jednocześnie do zarządu jednego i drugiego koła? Czy może sprawować w tym samym czasie funkcje w jednym i drugim kole?

Podzielony ryczałt

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych