Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kandydat na korytarzu

fot. Karl - Heinz Volkmar

Pytanie:

Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego członków. Zarząd koła negatywnie rozpatrzył złożony wniosek i podjął uchwałę o nieprzyjęciu go do koła. Zainteresowany od uchwały tej odwołał się do walnego zgromadzenia. Podczas zebrania prowadzący stwierdził, że zainteresowany nie został na to walne zgromadzenie zaproszony i poprosił go o opuszczenie sali obrad, co ten uczynił. W momencie rozpatrywania odwołania w sprawie nieprzyjęcia do koła prowadzący odczytał powody odmowy przyjęcia, a zainteresowany nie został zaproszony do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, mimo że był na korytarzu przed salą obrad. Nie odczytano nawet jego odwołania. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia go do koła, w wyniku którego walne zgromadzenie większością głosów odrzuciło ten wniosek. Czy takie postępowanie na walnym zgromadzeniu było właściwe?

Odpowiedź:

Wniosek o przyjęcie do koła składany jest do zarządu koła, co jest zgodne z zapisami Statutu PZŁ (§ 64 pkt 7). Zarząd po dokonaniu oceny czy zainteresowany wywiązał się ze zobowiązań formalnych (§ 36 ust. 1 pkt 1 i 2) oraz – co ważne – po wysłuchaniu zainteresowanego w drodze uchwały przyjmuje wnioskodawcę w poczet członków koła lub też odmawia przyjęcia.

Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie. Na mocy postanowień Statutu PZŁ (§ 171 ust. 2 pkt 1) od uchwał zarządu koła przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Zatem tryb odwoławczy w opisanej sytuacji został zachowany.

Przy rozpatrywaniu odwołania nasz statut nie przewiduje możliwości udziału osoby, która stara się o członkostwo w kole, w obradach organu rozpatrującego odwołanie, czyli w obradach walnego zgromadzenia. Prawo do składania wyjaśnień, w sytuacji gdy organy koła mają podejmować uchwały dotyczące zainteresowanych, zastrzeżone zostało wyłącznie dla członków koła (§ 40 pkt 4).

Zatem postępowanie prowadzącego walne zgromadzenie w kwestii dotyczącej udziału zainteresowanego w walnym zgromadzeniu oraz możliwości składania wyjaśnień ocenić należy jako prawidłowe. Wątpliwości budzi jednak dalszy opis postępowania na walnym zgromadzeniu. Otóż treść złożonego odwołania powinna zostać odczytana, aby mogli się z nią zapoznać wszyscy uczestnicy obrad walnego zgromadzenia przed przeprowadzeniem głosowania, które jest elementem rozstrzygającym w tej materii.

Kolejnym budzącym poważne wątpliwości elementem jest przeprowadzenie głosowania na walnym zgromadzeniu o przyjęciu zainteresowanego do koła. Walne zgromadzenie nie jest organem uprawnionym do przyjmowania do koła. W opisanej przez czytelnika sytuacji walne zgromadzenie miało obowiązek rozpatrzyć złożone odwołanie i zadecydować zgodnie § 172 ust. 7 Statutu PZŁ.

Na podstawie przedstawionego opisu trudno jednoznacznie stwierdzić, czy postępowanie organu odwoławczego, jakim było w tym przypadku walne zgromadzenie, było właściwe. Konieczna byłaby analiza dokumentacji – powinien ją przeprowadzić właściwy zarząd okręgowy w ramach statutowego nadzoru nad kołami łowieckimi.

Inne pytania czytelników

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,

Z nieważnym odstrzałem

Myśliwy otrzymał upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego wydane przez dzierżawcę obwodu z datą ważności upływającą 31.12.2017 r. W dniach 1 i 2 marca 2018 r. (tj. dwa miesiące po terminie) dokonał odstrzału dwóch dzików, których pozyskanie wpisał do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Porządek obrad

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego wyposażył walne zgromadzenie w kompetencję uchwalania porządku obrad walnego zgromadzenia.