Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kandydat na korytarzu

fot. Karl - Heinz Volkmar

Pytanie:

Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego członków. Zarząd koła negatywnie rozpatrzył złożony wniosek i podjął uchwałę o nieprzyjęciu go do koła. Zainteresowany od uchwały tej odwołał się do walnego zgromadzenia. Podczas zebrania prowadzący stwierdził, że zainteresowany nie został na to walne zgromadzenie zaproszony i poprosił go o opuszczenie sali obrad, co ten uczynił. W momencie rozpatrywania odwołania w sprawie nieprzyjęcia do koła prowadzący odczytał powody odmowy przyjęcia, a zainteresowany nie został zaproszony do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, mimo że był na korytarzu przed salą obrad. Nie odczytano nawet jego odwołania. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia go do koła, w wyniku którego walne zgromadzenie większością głosów odrzuciło ten wniosek. Czy takie postępowanie na walnym zgromadzeniu było właściwe?

Odpowiedź:

Wniosek o przyjęcie do koła składany jest do zarządu koła, co jest zgodne z zapisami Statutu PZŁ (§ 64 pkt 7). Zarząd po dokonaniu oceny czy zainteresowany wywiązał się ze zobowiązań formalnych (§ 36 ust. 1 pkt 1 i 2) oraz – co ważne – po wysłuchaniu zainteresowanego w drodze uchwały przyjmuje wnioskodawcę w poczet członków koła lub też odmawia przyjęcia.

Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie. Na mocy postanowień Statutu PZŁ (§ 171 ust. 2 pkt 1) od uchwał zarządu koła przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Zatem tryb odwoławczy w opisanej sytuacji został zachowany.

Przy rozpatrywaniu odwołania nasz statut nie przewiduje możliwości udziału osoby, która stara się o członkostwo w kole, w obradach organu rozpatrującego odwołanie, czyli w obradach walnego zgromadzenia. Prawo do składania wyjaśnień, w sytuacji gdy organy koła mają podejmować uchwały dotyczące zainteresowanych, zastrzeżone zostało wyłącznie dla członków koła (§ 40 pkt 4).

Zatem postępowanie prowadzącego walne zgromadzenie w kwestii dotyczącej udziału zainteresowanego w walnym zgromadzeniu oraz możliwości składania wyjaśnień ocenić należy jako prawidłowe. Wątpliwości budzi jednak dalszy opis postępowania na walnym zgromadzeniu. Otóż treść złożonego odwołania powinna zostać odczytana, aby mogli się z nią zapoznać wszyscy uczestnicy obrad walnego zgromadzenia przed przeprowadzeniem głosowania, które jest elementem rozstrzygającym w tej materii.

Kolejnym budzącym poważne wątpliwości elementem jest przeprowadzenie głosowania na walnym zgromadzeniu o przyjęciu zainteresowanego do koła. Walne zgromadzenie nie jest organem uprawnionym do przyjmowania do koła. W opisanej przez czytelnika sytuacji walne zgromadzenie miało obowiązek rozpatrzyć złożone odwołanie i zadecydować zgodnie § 172 ust. 7 Statutu PZŁ.

Na podstawie przedstawionego opisu trudno jednoznacznie stwierdzić, czy postępowanie organu odwoławczego, jakim było w tym przypadku walne zgromadzenie, było właściwe. Konieczna byłaby analiza dokumentacji – powinien ją przeprowadzić właściwy zarząd okręgowy w ramach statutowego nadzoru nad kołami łowieckimi.

Inne pytania czytelników

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim komisja rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania z kontroli działalności zarządu. Czy w takich okolicznościach można poddać pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium? Czy w przypadku podjęcia takiej uchwały jest ona prawomocna?

Jak zawiadomić o walnym

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni

Wpisowe na raty

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?