Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Komu odszkodowanie?

fot. Shutterstock

Pytanie:

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Całość zagadnień związanych ze szkodami łowieckimi regulują przepisy rozdziału 9 ustawy Prawo łowieckie. Są to przepisy mające charakter lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, który w przypadku tego rodzaju szkód nie znajduje zastosowania. Przepisy te ujmują kwestie odpowiedzialności za szkody zarówno w sposób przedmiotowy, jak i podmiotowy. Oznacza to, że dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich ponoszą wyłącznie odpowiedzialność za szkody wymienione w ustawie, czyli szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, jak również szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Dodatkowo odpowiedzialność ta jest zawężona wyłącznie do szkód wyrządzonych przez pięć gatunków zwierzyny (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny). W przypadku łosi (gatunek ten objęty został całorocznym okresem ochronnym) odpowiedzialność za szkody ponosi Skarb Państwa (art. 50 ustawy).

Pojęcie uprawy rolnej interpretowane bywało rozmaicie. Dopiero wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2007 roku, wydany w poszerzonym składzie sędziowskim, zdefiniował uprawę rolną jako każdą uprawę prowadzoną na gruncie rolnym. Od tego czasu, w sytuacjach budzących wątpliwości interpretacyjne w zakresie pojęcia uprawy rolnej, to status gruntu, a nie rodzaj uprawy, decyduje o tym, czy odszkodowanie jest należne, czy też nie. Zatem w opisanym przez czytelnika przypadku, jeżeli zwierzyna wyrządza szkody w prywatnych uprawach leśnych prowadzonych na gruncie leśnym, odszkodowanie z tytułu strat od dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego nie jest należne.

Podstawa prawna: rozdział 9 ustawy Prawo łowieckie, wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2007 roku.

Inne pytania czytelników

Odszkodowanie za choinki

Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze,

Czerwona książeczka

Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele

Zespół nadzorczo-kontrolny

Na okręgowym zjeździe delegatów został wybrany pięcioosobowy zespół nadzorczo-kontrolny. Proszę o wyjaśnienie, jakie ma on kompetencje. Ani w Statucie PZŁ, ani w ustawie Prawo łowieckie nie znalazłem stosownych zapisów.

Porządek obrad

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego wyposażył walne zgromadzenie w kompetencję uchwalania porządku obrad walnego zgromadzenia.