Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Koszt obsługi prawnej

fot. Shutterstock

Pytanie:

Czy zarząd koła może podjąć uchwałę o sfinansowaniu z budżetu koła prawnika, który będzie reprezentował prezesa koła w sądzie? Nadmieniam, że prezesowi wytoczono proces z powództwa cywilnego, a zrobił to były łowczy naszego koła.

Odpowiedź:

Jeżeli sprawa dotyczy powództwa cywilnego między dwiema osobami, które były lub są członkami organów koła, a jednocześnie przedmiot prowadzonego postępowania nie dotyczy bezpośrednio interesów koła, to brak podstaw prawnych do podejmowania jakichkolwiek uchwał dotyczących finasowania prawnika reprezentującego kogokolwiek przed sądem powszechnym. W takich sytuacjach osoba pełniąca funkcję prezesa reprezentuje swoje interesy sama, a w przypadku gdy zdecyduje się na profesjonalną obsługę prawną, musi pokryć koszty tej obsługi z własnych środków. Taki stan prawny występuje nawet w sytuacjach, gdy powództwo obejmować będzie sprawy bezpośrednio związane z osobą prezesa, np. powództwo o świadczenie związane z jego działalnością jako członka zarządu koła, ale niezwiązane z działalnością statutową koła. Klasycznym przykładem takiego stanu jest powództwo o pomówienie innej osoby, np. podczas zebrania w kole lub polowania. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją, gdy sprawa związana z przedmiotem powództwa wydarzyła się w czasie realizacji zadań statutowych lub uczestnictwa w nich, lecz nie ma to związku z pełnioną funkcją w kole. W przypadku takiego powództwa stronami postępowania są osoby fizyczne i nie ma podstaw finansowania obsługi prawnej którejkolwiek ze stron ze środków budżetowych koła.

Z kolei powództwo cywilne związane z bieżącą działalnością koła powinno zostać skierowane wobec koła, a nie jego prezesa lub jakiegokolwiek innego członka zarządu. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie koła łowieckie posiadają osobowość prawną i odpowiadają za swoje zobowiązania. Tylko w takich sytuacjach obsługa prawna może być sfinansowana z kasy koła.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

Inne pytania czytelników

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Komu odszkodowanie?

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?

Skutki niepowiadomienia

Co się stanie, jeżeli zarząd koła, nie stosując się do paragrafu 25 pkt 3 Statutu PZŁ, nie powiadomi w ciągu 30 dni członków koła o podjęciu uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego? Jakie są tego skutki prawne?

Kto do lustracji

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy