Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto do koła

Pytanie:

Cztery lata temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że do koła przyjmowani będą tylko członkowie najbliższych rodzin myśliwych. Później zarząd koła podjął uchwałę o niezwiększaniu liczby członków koła. Czy miał do tego prawo? I czy zarząd koła ma obowiązek przetrzymywania protokołów z walnych zgromadzeń?

Odpowiedź:

Przyjmowanie do koła łowieckiego nowych członków zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji zarządu koła (§ 47 pkt 6 Statutu). Zatem w opisanym przypadku mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji przez walne zgromadzenie, czego efektem była uchwała ograniczająca w istotny sposób statutową kompetencję zarządu. Uchwała taka powinna zostać zaskarżona i uchylona w trybie instancyjnym lub ewentualnie w trybie nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy.

Niezależnie od tego zarząd koła nie powinien podejmować uchwały o niezwiększaniu liczby członków koła. Każdy wniosek o przyjęcie do koła powinien być rozpatrywany indywidualnie, po spełnieniu statutowych warunków formalnych oraz wysłuchaniu zainteresowanego. Dopiero wówczas zarząd kolegialnie podejmuje uchwałę o przyjęciu zainteresowanego do koła bądź o odmowie przyjęcia. Od uchwały podjętej przez zarząd koła przysługuje zainteresowanemu odwołanie do walnego zgromadzenia (§ 114 ust. 2 pkt 1 Statutu).

Jeżeli chodzi o przetrzymywanie (archiwizację) protokołów z walnych zgromadzeń, to kluczowe znaczenie ma fakt, że są to dokumenty związane z bieżącą działalnością statutową koła jako podstawowego ogniwa organizacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego. Ani ustawa Prawo łowieckie, ani przepisy Statutu PZŁ nie mówią o sposobie i okresie przechowywania dokumentacji w kołach łowieckich. Statut nakazuje jedynie zarządowi koła obowiązkowe przekazanie właściwemu zarządowi okręgowemu każdego protokołu z walnego zgromadzenia i podjętych uchwał w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 44 ust. 2). Jednak mając na względzie tzw. przepisy ogólne, czyli przepisy aktów prawnych odnoszące się do poszczególnych grup dokumentacji w firmach i przedsiębiorstwach, jak również okres kadencyjności organów PZŁ i organów kół łowieckich, protokoły te powinny być przechowywane przez co najmniej pięć lat od daty ich wytworzenia. Oczywiście organem właściwym do ich przechowywania jest zarząd koła, który kieruje jego bieżącą działalnością.

Podstawa prawna: § 47 pkt 6, § 114 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Przyjęcie do koła

Zarząd naszego koła łowieckiego liczy czterech członków. Jedno z posiedzeń, które miało miejsce w lipcu tego roku, odbyło się w składzie dwuosobowym (pozostałych dwóch członków zarządu, przebywających na urlopie, nie powiadomiono). Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o przyjęciu do koła nowego członka. Czy było to zgodne z przepisami prawa?

Pechowy płot

Do naszego koła łowieckiego wpłynął wniosek o oszacowanie szkody w postaci zniszczenia przez dziki przydomowego ogrodzenia. Czy koło łowieckie ma obowiązek wynagradzania takich strat, a

Zespół nadzorczo-kontrolny

Na okręgowym zjeździe delegatów został wybrany pięcioosobowy zespół nadzorczo-kontrolny. Proszę o wyjaśnienie, jakie ma on kompetencje. Ani w Statucie PZŁ, ani w ustawie Prawo łowieckie nie znalazłem stosownych zapisów.

Między okręgami

Podczas studiów odbyłem staż w kole łowieckim, mającym obwód nieopodal uczelni, i zdałem egzaminy dla nowo wstępujących. Chciałem wstąpić do PZŁ jako członek niestowarzyszony, jednak nie mam stałego zameldowania w mieście, w którym studiuję. W zarządzie okręgowym usłyszałem, że w celu załatwienia mojej sprawy muszę zgłosić się do ZO PZŁ właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Czy tak jest w rzeczywistości?