Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto do koła

Pytanie:

Cztery lata temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że do koła przyjmowani będą tylko członkowie najbliższych rodzin myśliwych. Później zarząd koła podjął uchwałę o niezwiększaniu liczby członków koła. Czy miał do tego prawo? I czy zarząd koła ma obowiązek przetrzymywania protokołów z walnych zgromadzeń?

Odpowiedź:

Przyjmowanie do koła łowieckiego nowych członków zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji zarządu koła (§ 47 pkt 6 Statutu). Zatem w opisanym przypadku mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji przez walne zgromadzenie, czego efektem była uchwała ograniczająca w istotny sposób statutową kompetencję zarządu. Uchwała taka powinna zostać zaskarżona i uchylona w trybie instancyjnym lub ewentualnie w trybie nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy.

Niezależnie od tego zarząd koła nie powinien podejmować uchwały o niezwiększaniu liczby członków koła. Każdy wniosek o przyjęcie do koła powinien być rozpatrywany indywidualnie, po spełnieniu statutowych warunków formalnych oraz wysłuchaniu zainteresowanego. Dopiero wówczas zarząd kolegialnie podejmuje uchwałę o przyjęciu zainteresowanego do koła bądź o odmowie przyjęcia. Od uchwały podjętej przez zarząd koła przysługuje zainteresowanemu odwołanie do walnego zgromadzenia (§ 114 ust. 2 pkt 1 Statutu).

Jeżeli chodzi o przetrzymywanie (archiwizację) protokołów z walnych zgromadzeń, to kluczowe znaczenie ma fakt, że są to dokumenty związane z bieżącą działalnością statutową koła jako podstawowego ogniwa organizacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego. Ani ustawa Prawo łowieckie, ani przepisy Statutu PZŁ nie mówią o sposobie i okresie przechowywania dokumentacji w kołach łowieckich. Statut nakazuje jedynie zarządowi koła obowiązkowe przekazanie właściwemu zarządowi okręgowemu każdego protokołu z walnego zgromadzenia i podjętych uchwał w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 44 ust. 2). Jednak mając na względzie tzw. przepisy ogólne, czyli przepisy aktów prawnych odnoszące się do poszczególnych grup dokumentacji w firmach i przedsiębiorstwach, jak również okres kadencyjności organów PZŁ i organów kół łowieckich, protokoły te powinny być przechowywane przez co najmniej pięć lat od daty ich wytworzenia. Oczywiście organem właściwym do ich przechowywania jest zarząd koła, który kieruje jego bieżącą działalnością.

Podstawa prawna: § 47 pkt 6, § 114 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

Czyj jest dzik

Koła, w których poluję, podpisały umowy na odstrzał dzików w strefie WAMTA. Zarządy tych kół różnie interpretują przepisy dotyczące odstrzału w strefie WAMTA oraz przysługującego z tego tytułu ryczałtu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Chciałbym także wiedzieć, czyją własnością jest dzik odstrzelony w strefie WAMTA.

Kiedy dokonać wpisu

W moim kole łowieckim podjęto uchwałę o konieczności dokonania wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym bezpośrednio przed polowaniem, a nie na 24 godziny przed planowanym jego rozpoczęciem. Ma to ukrócić praktyki rzekomo permanentnego blokowania przez niektórych myśliwych wybranych części obwodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Cofnięcie zakazu polowań

Właściciel ponad 30-hektarowej działki we wrześniu tego roku dokonał jej wyłączenia z polowań. Nasze koło zostało o tym powiadomione pismem przesłanym ze starostwa powiatowego. W połowie listopada właściciel wystąpił z wnioskiem do koła o oszacowanie na opisanej działce wyrządzonej przez dziki szkody w kukurydzy. Dołączył kopię pisma przesłanego do starosty o rezygnacji z zakazu polowań na tej działce. Czy koło ma obowiązek dokonać szacowania i wypłacić odszkodowanie?