Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto do koła

Pytanie:

Cztery lata temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że do koła przyjmowani będą tylko członkowie najbliższych rodzin myśliwych. Później zarząd koła podjął uchwałę o niezwiększaniu liczby członków koła. Czy miał do tego prawo? I czy zarząd koła ma obowiązek przetrzymywania protokołów z walnych zgromadzeń?

Odpowiedź:

Przyjmowanie do koła łowieckiego nowych członków zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji zarządu koła (§ 47 pkt 6 Statutu). Zatem w opisanym przypadku mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji przez walne zgromadzenie, czego efektem była uchwała ograniczająca w istotny sposób statutową kompetencję zarządu. Uchwała taka powinna zostać zaskarżona i uchylona w trybie instancyjnym lub ewentualnie w trybie nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy.

Niezależnie od tego zarząd koła nie powinien podejmować uchwały o niezwiększaniu liczby członków koła. Każdy wniosek o przyjęcie do koła powinien być rozpatrywany indywidualnie, po spełnieniu statutowych warunków formalnych oraz wysłuchaniu zainteresowanego. Dopiero wówczas zarząd kolegialnie podejmuje uchwałę o przyjęciu zainteresowanego do koła bądź o odmowie przyjęcia. Od uchwały podjętej przez zarząd koła przysługuje zainteresowanemu odwołanie do walnego zgromadzenia (§ 114 ust. 2 pkt 1 Statutu).

Jeżeli chodzi o przetrzymywanie (archiwizację) protokołów z walnych zgromadzeń, to kluczowe znaczenie ma fakt, że są to dokumenty związane z bieżącą działalnością statutową koła jako podstawowego ogniwa organizacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego. Ani ustawa Prawo łowieckie, ani przepisy Statutu PZŁ nie mówią o sposobie i okresie przechowywania dokumentacji w kołach łowieckich. Statut nakazuje jedynie zarządowi koła obowiązkowe przekazanie właściwemu zarządowi okręgowemu każdego protokołu z walnego zgromadzenia i podjętych uchwał w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 44 ust. 2). Jednak mając na względzie tzw. przepisy ogólne, czyli przepisy aktów prawnych odnoszące się do poszczególnych grup dokumentacji w firmach i przedsiębiorstwach, jak również okres kadencyjności organów PZŁ i organów kół łowieckich, protokoły te powinny być przechowywane przez co najmniej pięć lat od daty ich wytworzenia. Oczywiście organem właściwym do ich przechowywania jest zarząd koła, który kieruje jego bieżącą działalnością.

Podstawa prawna: § 47 pkt 6, § 114 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?

Broń w terenówce

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego

Dystrybucja tusz zwierzyny

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?