Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto do lustracji

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy zgodnie z nowymi przepisami złożyli oświadczenia lustracyjne. Czy członek komisji, który w niej pozostał, także powinien złożyć takie oświadczenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 roku, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami. Wynika to z faktu, że członkowie wymienionych organów koła, zgodnie z zapisami ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zaliczeni zostali do grupy osób pełniących funkcje publiczne. Zatem aby osoby takie mogły pełnić opisane funkcje, konieczna jest ich weryfikacja przez złożenie przez nie oświadczenia lustracyjnego. Istotny w tym względzie jest fakt, że oświadczenia takie powinny zostać złożone przed dokonaniem wyboru. Jednak należy zauważyć, że przepis ten dotyczy osób wybieranych do organów koła po 1 kwietnia 2018 roku, a nie znajduje zastosowania do organów koła już wybranych i funkcjonujących do końca bieżącej ich kadencji. Nie dotyczy on również osób wybieranych do organów koła, urodzonych po 1 sierpnia 1972 roku. W opisanym przez czytelnika przypadku mamy do czynienia z wyborami uzupełniającymi skład komisji rewizyjnej, gdyż z minimalnej opisanej Statutem PZŁ liczby jej członków zrezygnowało dwóch. Tym samym wymóg złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczył wyłącznie osób nowo wybieranych do komisji rewizyjnej koła. Członek komisji rewizyjnej, który w niej pozostał, pochodził z poprzednich wyborów i opisany wymóg złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczył jego osoby.

Inne pytania czytelników

Bez sankcji

Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o

Podzielony ryczałt

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien

Kto ma prawo głosować

Zarząd okręgowy PZŁ uchylił decyzję zarządu koła o przyjęciu w poczet członków kilku myśliwych. Decyzja ta została dostarczona zainteresowanym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia wyborczego, które