Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto do lustracji

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy zgodnie z nowymi przepisami złożyli oświadczenia lustracyjne. Czy członek komisji, który w niej pozostał, także powinien złożyć takie oświadczenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 roku, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami. Wynika to z faktu, że członkowie wymienionych organów koła, zgodnie z zapisami ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zaliczeni zostali do grupy osób pełniących funkcje publiczne. Zatem aby osoby takie mogły pełnić opisane funkcje, konieczna jest ich weryfikacja przez złożenie przez nie oświadczenia lustracyjnego. Istotny w tym względzie jest fakt, że oświadczenia takie powinny zostać złożone przed dokonaniem wyboru. Jednak należy zauważyć, że przepis ten dotyczy osób wybieranych do organów koła po 1 kwietnia 2018 roku, a nie znajduje zastosowania do organów koła już wybranych i funkcjonujących do końca bieżącej ich kadencji. Nie dotyczy on również osób wybieranych do organów koła, urodzonych po 1 sierpnia 1972 roku. W opisanym przez czytelnika przypadku mamy do czynienia z wyborami uzupełniającymi skład komisji rewizyjnej, gdyż z minimalnej opisanej Statutem PZŁ liczby jej członków zrezygnowało dwóch. Tym samym wymóg złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczył wyłącznie osób nowo wybieranych do komisji rewizyjnej koła. Członek komisji rewizyjnej, który w niej pozostał, pochodził z poprzednich wyborów i opisany wymóg złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczył jego osoby.

Inne pytania czytelników

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Kworum a ważność uchwał

Czy brak stwierdzenia kworum podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia może skutkować nieważnością podejmowanych uchwał? Czy lista obecności na walnym zgromadzeniu stanowi podstawę do stwierdzenia o ważności podejmowanych uchwał?

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?

Czyj jest dzik

Koła, w których poluję, podpisały umowy na odstrzał dzików w strefie WAMTA. Zarządy tych kół różnie interpretują przepisy dotyczące odstrzału w strefie WAMTA oraz przysługującego z tego tytułu ryczałtu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Chciałbym także wiedzieć, czyją własnością jest dzik odstrzelony w strefie WAMTA.