Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto dokonuje wpisu?

Pytanie:

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien upoważnić konkretnych myśliwych do dokonywania takich wpisów i wypisów?

Odpowiedź:

Według obecnie obowiązującego prawodawstwa wszelkie sprawy związane z prowadzeniem książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym ujęte zostały w art. 42b ustawy Prawo łowieckie. Dopuszczone są trzy warianty wpisu i wypisu myśliwego we wspomnianej książce. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy myśliwy wykonujący polowanie osobiście dokonuje takiego wpisu i wypisu po zakończeniu polowania. Drugą ewentualnością jest sytuacja, kiedy wpisu i wypisu, bądź tylko jednej z tych czynności, dokonuje inny myśliwy, który został upoważniony przez myśliwego wykonującego polowanie. Upoważnienie takie może mieć formę ustną, chociażby przez telefoniczne podanie faktów niezbędnych do dokonania wpisów, a w przypadku wypisywania z książki faktów wynikających z przeprowadzonego polowania. Ostatnim przypadkiem, budzącym najwięcej niejasności, a czasami także kontrowersji, jest ten, gdy wpisu dokonują osoby upoważnione przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Taka konstrukcja prawna sprawia, że do dokonywania wpisów i wypisów w książce ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym mogą zostać upoważnione osoby niebędące myśliwymi, np. żona myśliwego, na którego posesji znajduje się opisana książka. Zatem zupełnie nieuzasadnione jest, aby koło upoważniało określoną grupę myśliwych do dokonywania tychże wpisów i wypisów. Zgodnie z opisanymi na wstępie przepisami, niezależnie od decyzji koła, i tak może tego dokonać każdy myśliwy, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez innego myśliwego, który planuje wykonywać polowanie lub je wykonywał.

Inne pytania czytelników

Jak zawiadomić o walnym

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni

Wyłączenia z obwodu

Według nowej ustawy właściciel gruntu może wyłączyć swoją nieruchomość z obwodu łowieckiego lub ustanowić na niej zakaz wykonywania polowania. W imieniu zarządu naszego koła zwracamy

Bez sankcji

Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o

Dzik na bażantach

W naszym kole łowieckim miał miejsce incydent, który zdaniem wielu członków był naruszeniem przepisów. Podczas polowania indywidualnego na bażanty wykonywanego przez trzech myśliwych z dwoma