Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto dokonuje wpisu?

Pytanie:

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien upoważnić konkretnych myśliwych do dokonywania takich wpisów i wypisów?

Odpowiedź:

Według obecnie obowiązującego prawodawstwa wszelkie sprawy związane z prowadzeniem książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym ujęte zostały w art. 42b ustawy Prawo łowieckie. Dopuszczone są trzy warianty wpisu i wypisu myśliwego we wspomnianej książce. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy myśliwy wykonujący polowanie osobiście dokonuje takiego wpisu i wypisu po zakończeniu polowania. Drugą ewentualnością jest sytuacja, kiedy wpisu i wypisu, bądź tylko jednej z tych czynności, dokonuje inny myśliwy, który został upoważniony przez myśliwego wykonującego polowanie. Upoważnienie takie może mieć formę ustną, chociażby przez telefoniczne podanie faktów niezbędnych do dokonania wpisów, a w przypadku wypisywania z książki faktów wynikających z przeprowadzonego polowania. Ostatnim przypadkiem, budzącym najwięcej niejasności, a czasami także kontrowersji, jest ten, gdy wpisu dokonują osoby upoważnione przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Taka konstrukcja prawna sprawia, że do dokonywania wpisów i wypisów w książce ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym mogą zostać upoważnione osoby niebędące myśliwymi, np. żona myśliwego, na którego posesji znajduje się opisana książka. Zatem zupełnie nieuzasadnione jest, aby koło upoważniało określoną grupę myśliwych do dokonywania tychże wpisów i wypisów. Zgodnie z opisanymi na wstępie przepisami, niezależnie od decyzji koła, i tak może tego dokonać każdy myśliwy, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez innego myśliwego, który planuje wykonywać polowanie lub je wykonywał.

Inne pytania czytelników

Termin zgłoszenia zbiorówki

Jakie są sankcje w sytuacji, gdy koło nie dokona zgłoszenia polowania zbiorowego do urzędu gminy lub dokona go bez zachowania 14-dniowego terminu? Co powinna zrobić

Jak zawiadomić o walnym

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni

Skarbnik bez broni

Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione