Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto funduje posiłek?

fot. Fotolia

Pytanie:

Czy podczas prac gospodarczych w obwodzie (np. budowy ambon lub paśników) myśliwym i stażystom należy się posiłek ufundowany z budżetu koła?

Odpowiedź:

Pytanie czytelnika wynika zapewne z ciekawości, czy da się w naszych łowieckich realiach zastosować wprost rozwiązanie zawarte w kodeksie pracy. Art. 232 tego kodeksu stanowi bowiem, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłek regeneracyjny należy się pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet. Prace gospodarcze w kole mogą być uciążliwe, chociaż wydaje się wątpliwe, by przekraczano wymieniony ubytek energii. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż kodeks pracy nie ma tutaj zastosowania. Członkowie koła nie są jego pracownikami, a wykonują jedynie swoje obowiązki statutowe.

Zgodnie z § 29 Statutu PZŁ członek koła łowieckiego obowiązany jest sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła, oraz dbać o mienie koła. W ramach tych obowiązków mogą być zlecane prace gospodarcze w obwodzie łowieckim, polegające np. na naprawie urządzeń łowieckich lub dokarmianiu zwierzyny. § 28, określający prawa członków koła, stanowi, że mogą oni korzystać z pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich. Katalog pomocy nie został jednak określony. Uznać można zatem, że to organy koła ustalą zakres i charakter tej pomocy. Może ona polegać np. na udostępnianiu niezbędnych narzędzi, przyczep, na zakupie gwoździ, karmy, soli itd. Może również być to i zapewnienie wody, np. podczas prac w lecie, albo herbaty czy posiłków, np. podczas prac zimą. Nie jest to jednak obowiązek organów koła i zależy to od stanu finansów koła oraz dobrej woli tych organów.

Podstawa prawna: § 28 i § 29 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Zagraniczny łowca

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia

Upadek z ambony

Kto odpowiada za uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez osobę niezwiązaną z łowiectwem, która spadła z ambony lub zwyżki na skutek złego stanu tego urządzenia łowieckiego?

Z nieważnym odstrzałem

Myśliwy otrzymał upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego wydane przez dzierżawcę obwodu z datą ważności upływającą 31.12.2017 r. W dniach 1 i 2 marca 2018 r. (tj. dwa miesiące po terminie) dokonał odstrzału dwóch dzików, których pozyskanie wpisał do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Odstrzał w strefie WAMTA

Według opinii zarządu naszego koła za odstrzał dzików w strefie WAMTA myśliwemu, który dokonał odstrzału, nie przysługuje kwota ryczałtu. Czy jest to postępowanie zgodne z prawem? Dodatkowo, kto ustala obszar tej strefy, w jakim celu i gdzie można znaleźć wytyczne w zakresie przebiegu granicy tej strefy?