Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto funduje posiłek?

fot. Fotolia

Pytanie:

Czy podczas prac gospodarczych w obwodzie (np. budowy ambon lub paśników) myśliwym i stażystom należy się posiłek ufundowany z budżetu koła?

Odpowiedź:

Pytanie czytelnika wynika zapewne z ciekawości, czy da się w naszych łowieckich realiach zastosować wprost rozwiązanie zawarte w kodeksie pracy. Art. 232 tego kodeksu stanowi bowiem, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłek regeneracyjny należy się pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet. Prace gospodarcze w kole mogą być uciążliwe, chociaż wydaje się wątpliwe, by przekraczano wymieniony ubytek energii. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż kodeks pracy nie ma tutaj zastosowania. Członkowie koła nie są jego pracownikami, a wykonują jedynie swoje obowiązki statutowe.

Zgodnie z § 29 Statutu PZŁ członek koła łowieckiego obowiązany jest sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła, oraz dbać o mienie koła. W ramach tych obowiązków mogą być zlecane prace gospodarcze w obwodzie łowieckim, polegające np. na naprawie urządzeń łowieckich lub dokarmianiu zwierzyny. § 28, określający prawa członków koła, stanowi, że mogą oni korzystać z pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich. Katalog pomocy nie został jednak określony. Uznać można zatem, że to organy koła ustalą zakres i charakter tej pomocy. Może ona polegać np. na udostępnianiu niezbędnych narzędzi, przyczep, na zakupie gwoździ, karmy, soli itd. Może również być to i zapewnienie wody, np. podczas prac w lecie, albo herbaty czy posiłków, np. podczas prac zimą. Nie jest to jednak obowiązek organów koła i zależy to od stanu finansów koła oraz dobrej woli tych organów.

Podstawa prawna: § 28 i § 29 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Czy zaprosić stażystę

Czy w obradach walnego zgromadzenia mogą brać udział stażyści koła oraz myśliwi urlopowani w kole? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.

Kiedy dokonać wpisu

W moim kole łowieckim podjęto uchwałę o konieczności dokonania wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym bezpośrednio przed polowaniem, a nie na 24 godziny przed planowanym jego rozpoczęciem. Ma to ukrócić praktyki rzekomo permanentnego blokowania przez niektórych myśliwych wybranych części obwodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Nowy stary prezes

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało